تربيت بدنى فرآيندى است آموزشي-تربيتى که هدف آن بهبود بخشيدن به اجرا و رشد انسان از طريق فعاليت‌هاى جسمانى است. تعريف فوق برداشتى است کلى از تعليم و تربيت که نشان‌دهندهٔ فرآيند مستمر يادگيرى و تکامل کلى در طول زندگى است. تربيت بدنى شامل کسب و پردازش مهارت‌هاى حرکتي، توسعه و نگهدارى آمادگى جسمانى براى تندرستى و سلامت، کسب دانش علمى دربارهٔ فعاليت‌هاى جسمانى و تمرين و توسعهٔ تصور و ذهنيت مثبت از فعاليت‌هاى جسمانى به‌عنوان وسيله‌اى براى بهبود اجرا و عملکرد انسان است.


تربيت بدنى نه تنها به فوايد جسمانى حاصل از شرکت در فعاليت‌هاى بندى توجه دارد، بلکه بالا بردن دانش و آگاهى و ايجاد موقعيت‌هاى مناسب براى يادگيرى و فعاليت مداوم را نيز مورد توجه قرار مى‌دهد. براى عينيت بخشيدن به فوايد تربيت بدني، مربيان بايد در تدوين برنامه‌هاى کامل و انتخاب آگاهانهٔ فعاليت‌ها کوشا باشند تا از اين طريق نهايت استفاده نصيب شرکت‌کنندگان گردد. امروزه برنامه‌هاى کامل تربيت بدني، در رده‌هاى سنى آموزشگاهى و در مراکز غير آموزشگاهى نظير مراکز آمادگى جسمانى صنفى و بنگاه‌هاى اجتماعى قابل توليد هستند. برنامهٔ تربيت بدنى با نظارت و هدايت افراد واجد صلاحيت، زندگى شرکت‌کنندگان را پربار مى‌سازد.