تا پيش از دههٔ ۱۹۷۰ معلولين چون دختران و بانوان، از فرصت محدودى براى شرکت در رقابت‌هاى قهرمانى برخوردار بودند تغيير شرايط اجتماعي، استفاده از ورزش براى بازپرورى و قانون‌گذارى‌ها موجب افزايش امکانات رقابتى معلولين شده است. سازمان‌هاى حرفه‌اى چون ايفرد (AAHPERD) از شرکت تمام افراد از جمله معلولين در فعاليت‌هاى جسمانى و قهرمانى دفاع مى‌کند.


مادهٔ قانونى آموزش براى تمام کودکان معلول بر تعليم و تربيت آزاد در محيطى با حداقل محدوديت براى کودکان معلول تصريح مى‌کند. پيش‌بينى خدمات آموزشى در زمينهٔ تربيت بدنى براى معلولين نيز از موارد مهم اين قانون است. قانون بازپرورى اظهار مى‌دارد که دانش‌آموزان معلول بايد براى دسترسى به فعاليت‌هاى فوق برنامه از جمله فعاليت‌هاى قهرمانى و فعاليت‌ داخل مؤسسه‌اى از فرصت‌هاى مساوى برخوردار باشند. قانون ورزش‌هاى آماتور (۱۹۸۷) براى کمک به برنامه‌هاى آماتور معلولين و براى بهبود موقعيت شرکت معلولين در رقابت‌ها از کميتهٔ ملى المپيک دعوت مى‌کند.


علاوه بر قانون‌گذارى‌ها، تحولات اجتماعى نيز موجب افزايش تعداد افراد شرکت‌کننده شده است. امروزه به يک فلسفهٔ اومانيستى در تعليم و تربيت گرايش نشان داده مى‌شود و جامعه نيز حقوق معلولين را به رسميت مى‌شناسد. جامعه اختلافات فردى را مى‌پذيرد و توانايى‌هاى افراد داراى معلوليت‌هاى رشدى را درک مى‌کند. اين عوامل در به جريان انداختن زندگى معلولين در جامعه مؤثر است.


تحولات به کندى روى مى‌دهند. اور (Orr) معتقد است که مقاومت مقامات مدرسه براى ارائهٔ فرصت‌هاى مناسب براى معلولين، از خرافات و کنترل ورزش سرچشمه مى‌گيرد. در بررسى اين افسانه‌ها که ورزشکاران معلول را احاطه کرده است اور مى‌نويسد.


از جملهٔ آن خرافات يکى اين است که عملکرد فرد معلول در رشته‌هاى ورزشي، پايين‌تر و کم‌ارزش‌تر از عملکرد افراد ورزشکار عادى است. واقعيت اين است که وقتى فردى معلول در اجراى يک مقولهٔ کمّى نمره و امتياز يکسانى با فرد عادى کسب نمى‌کند، در حالى که عملکرد کيفى او ممکن است برابر و حتى خيلى بيشتر از کيفيت عملکرد فرد عادى باشد. چنين خرافاتى مانع فعاليت معلولين شده و زمان، انرژى و سرمايه را به ‌راه‌هاى ديگرى سوق مى‌دهد.


شرکت معلولين در بازى‌هاى آموزشگاهى و دانشگاهى به آهستگى در حال پيشرفت است. در سال‌هاى اخير رقابت‌هاى منطقه‌اي، ملى و بين‌المللى اميدوارکننده است. يکى از رقابت‌هاى مهم، المپيک‌هاى اختصاصى معلولين است. المپيک اختصاصى از سوى مؤسسه جوزف‌پى کندى (Jooseph p. Kinnedy) سرپرستى شود. اين مؤسسه توجه خود را بر ورزش معلولين معطوف داشته است .