طب پيشگيرى

طب پيشگيرى يکى از مهمترين پيشرفت‌هاى جامعه در دههٔ گذشته است. در گذشته تا حدود زيادى به درمان و علاج بيمارى‌هاى مختلف تأکيد مى‌شد اما امروزه پيشگيرى از عوامل بازدارندهٔ تندرستي، يک هدف ارزشمند تلقى مى‌شود. از اين جنبش بعضى مواقع به‌عنوان خوبى (بهزيستي) ياد مى‌شود. بنابراين انسان به‌تدريج به شيوهٔ پيشگيرى از بيمارى‌ها علاقمند شده است. تحقيقات نشان مى‌دهند که اين امر مهم از طريق شرکت منظم در فعاليت‌ها، رژيم غذايى مناسب، کنترل وزن، پيشگيرى از اضطراب و فشار رواني، عدم مصرف الکل و سيگار به اجرا در مى‌آيد و به کمال مى‌رسد.

آمادگى جسمانى

آمادگى جسمانى نيز از مقوله‌هايى است که توجه کل طبقات جامعه را به خود جلب کرده است. مردم با اقدام به فعاليت‌هايى چون جاگينگ، تنيس، دو صحرانوردي، اسکى و فعاليت‌هاى ريتميک هوازي، در تلاش هستند تا آمادگى جسمانى خود را بهبود بخشند. امروزه ايفرد AAHPERD بر آمادگى جسمانى مرتبط با اجرا و آمادگى جسمانى مرتبط با تندرستى تأکيد مى‌ورزد. بعضى از رهبران تربيت بدنى بر آمادگى جسمانى مرتبط با اجرا توجه مى‌کردند. امروزه آنها معتقدند که توده‌ها بايد آمادگى جسمانى مرتبط با تندرستى را نيز در نظر داشته باشند؛ چرا که با اين عمل به پيشگيرى از بيمارى‌هاى معينى چون چاقي، اختلالات اسکلتى عضلانى کمک خواهد شد. همچنين رهبران تربيت بدنى بر عناصرى چون عملکرد قلبى عروقي، قدرت، ترکيب بدني، انعطاف‌پذيرى به‌منظور کسب آمادگى جسمانى مرتبط با تندرستى و مرتبط با اجرا تأکيد مى‌کنند. اگرچه اين عناصر و کيفيات از اهميت يکسانى برخوردار هستند، ولى حدود توسعهٔ هر يک از افراد مختلف متفاوت است، همچنين اهدافى که افراد ممکن است دنبال کنند باهم يکسان نيست.

فعاليت جسمانى ابزارى و درمانى

استفاده از فعاليت جسمانى به‌عنوان يک ابزار درمانى براى معلولين و کسانى که از دردهاى مختلف رنج مى‌برند، در دو دههٔ گذشته توسعه يافته است. اين فرآيند موجب توسعهٔ ورزش درماني، طب بازپروري، درمان اصلاحي، کار درماني، رقص درمانى و تفريح درمانى شد که به کمک افراد حرفه‌اى که تخصص استفاده از تمرين، حرکت، رقص و ورزش به‌عنوان يک ابزار درمانى را داشتند صورت مى‌گرفت.