تربيت بدنى و ورزش شکوفايى خود را از دورهٔ استعمار آغاز کرده است. در آن زمان براى برنامه‌هاى سازمان‌يافته اهميت کمى قائل بودند، برخلاف امروز که برنامه‌ها در مدارس دولتى اکثر ايالت‌ها حالت اجبارى به‌خود گرفته و تربيت بدنى و ورزش به‌صورت يک حرفهٔ مورد احترام و باارزش در آمده است.