در تربيت بدنى حوزهٔ روانى حرکتى با مهارت‌هاى حرکتى در ارتباط است. فعاليت‌هاى سازمان‌يافته در مدارس اساس و مبناى بهينه‌سازى عملکردهاى جسمانى قشر جوان در طول دوران رشد و تکامل است. تربيت بدنى به طرق مختلف در حوزهٔ روانى حرکتى مؤثر است. اين راه‌ها عبارتند از:


۱. تربيت بدنى مهارت‌هاى حرکتى را در ورزشکاران و تماشاگران بهبود مى‌بخشد. توسعهٔ مهارت‌هاى جسمانى در عموم افراد از ديدگاه تعليم و تربيت، هدف با ارزشى است. چنانکه اشاره شد ورزش‌هاى تفريحى به‌دليل نقش مؤثر آن در طول زندگى مورد توجه بيشترى واقع شده‌اند. شنا، گلف، تنيس، بدمينتون و ساير فعاليت‌هاى مشابه در برنامه تربيت بدنى از جايگاه خاصى برخوردار گشته‌اند.


تربيت بدنى نه‌ تنها مهارت‌هاى حرکتى شرکت‌کنندگان بلکه علايق و دانش تماشاگران را نيز توسعه مى‌بخشد. البته مزاياى شرکت در فعاليت‌هاى جسمانى به مراتب بالاتر از تماشاى آنها است. با اين وجود در تماشاى بازى‌هاى ورزشى اوقات فراغت به سودمندى صرف مى‌شود و تربيت بدنى با فراهم آوردن دانش و آگاهى در مورد فعاليت‌هاى ورزشى متنوع نقش تماشاگران را معنى‌دار و جالب مى‌نمايد.


۲. تربيت بدنى به کسب مهارت‌هاى استفاده از اوقات فراغت پس از اشتغال ذهنى کمک مى‌کند. بسيارى از فعاليت‌هاى جسمانى پس کار روزانه موجب آرامش و تمدد اعصاب مى‌گردند. ورزش‌هايى چون ماهيگيرى و سرگرمى‌هاى مانند بادبادک هوا کردن موجب گسترش يک مهارت مى‌شود. چندين نمونهٔ ديگر را نيز مى‌توان فهرست کرد.


۳. تربيت بدنى مهارت‌هاى اساسى محافظت از محيط زيست را توسعه مى‌دهد. حيات وحش، ماهى‌ها، جنگل‌ها، آب و خاک و مناظر طبيعى از ذخاير عظيم کشورها هستند. اين منابع استانداردهاى محيط زيست را بالا برده و موجب لذت از زيبايي، تفريح و افتخار ملى مى‌شوند. تربيت بدنى با اکولوژى در ارتباط است و محافظت از ذخاير طبيعى نظير حيات وحش، ماهى‌ها، آب و جنگل‌ها را در نظر دارد و وسايل و راه‌هايى را که موجب لحظات شيرين در تفريحات و استراحت در کمپ‌ها مى‌شود، معرفى مى‌کند. اغلب مربيان تربيت بدنى اصول صحيح بر پا کردن کمپ‌ها، محافظت از حيات وحش و پيشگيرى از حريق در جنگل‌ها را نيز تدريس مى‌کنند.


تربيت بدنى به شيوه‌هاى مختلف در تعليم و تربيت هر فردى مؤثر است و در سه حوزهٔ شناختي، احساسى و روانى حرکتى يادگيرى را تسهيل مى‌کند. ولى در جامعهٔ معاصر نقش تعليم و تربيتى تربيت بدنى بايد با توجه به جنبش اصطلاحات تربيتى تفسير و تشريح شود.