تغييرات نامتناسب جمعيت ناهنجارى‌هاى گوناگونى را از نظر اجتماعى ايجاد مى‌کند که عبارت است از:


۱. بالا رفتن تراکم جمعيت

۲. کمبود موادغذائى

۳. کمبود شغل و ايجاد شغل‌هاى کاذب

۴. تنوع شغل

۵. ترافيک و حمل و نقل

۶. دگرگون شدن نهادهاى اجتماعى (ساختار خانواده، مدرسه و...)

۷. مشکلات اقتصادى

۸. مشکلات فرهنگى (تغيير آداب و رسوم، سنن، عقايد، ديدگاه‌هاى مذهبى، ارزش‌ها و...).

۹. ايجاد اختلافات طبقاتى شديد در جامعه

۱۰. افزايش استرس يا فشارهاى روانى

۱۱. ايجاد و افزايش مشکلات روانى و بيمارى‌هاى ناشى از آن

۱۲. ايجاد و افزايش مشکلات جسمانى و بيمارى‌هاى ناشى از آنژ

۱۳. ايجاد و افزايش مشکلات و بيمارى‌هاى روان ـ تنى

۱۴. مشکلات مديريتى

۱۵. ايجاد و افزايش مشکلات اجتماعى و اخلاقى مشتمل بر:


- افزايش جرم و جنايات

- افزايش آدم‌کشى عمدى

- افزايش آدم‌کشى غيرعمدى

- افزايش تجاوزات جنسى

- افزايش راه‌زنى‌ها

- افزايش دزدى‌هاى بزرگ

- افزايش خرده دزدى

- افزايش دزدى اتومبيل

- افزايش اعتيادات و گسترش روز افزون مواد مخدر

- افزايش روسپى‌گرى


کليه اين ناهنجارى‌ها به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم بر موارد زير اثر گذار است:


۱. تأثير بر رفتارهاى فردى مردم

۲. تأثير بر رفتارهاى سازمانى مردم

۳. تأثير بر رفتارهاى اجتماعى مردم

۴. تأثير بر شيوه زندگى مردم

۵. تأثير بر کيفيت زندگى مردم

۶. تأثير بر روابط افراد در خانواده

۷. تأثير بر روابط افراد در محيط کار

۸. تأثير بر روابط افراد در اجتماع

۹. تأثير بر روابط عاطفى افراد در خانواده، محيط کار و جامعه

۱۰. تأثير بر روابط اجتماعى و داد و ستدهاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى مردم

۱۱. تأثير بر نگرش افراد در زندگى

۱۲. تأثير بر امينت مردم

۱۳. تأثير بر سلامتى مردم

۱۴. تأثير بر محيط‌زيست مردم


در مجموع مى‌توان نتيجه گرفت که تغييرات نامتناسب جمعيت ناهنجارى‌هائى را از ۳ ديدگاه‌ کلى ايجاد مى‌کند:


۱. از نظر کالبد شهر و توسعه فيزيکى محيط و پى‌آمدهاى مختلف ناشى از آن

۲. از نظر فرهنگى

۳. از نظر مديريتى


لازم به ذکر است که يکى از مسائل عمده تغييرات نامتناسب جمعيت، نحوه مديريت آنها است.


مديريت ابعاد گسترده‌اى دارد و موضوعات متعددى را در برمى‌گيرد که با گسترش و توسعه شهر و تغييرات نامتناسب جمعيت بر تعداد و پيچيدگى‌ آنها افزوده مى‌شود.


اين موضوعات را مى‌توان در چند مقوله عمده جاى داد:


۱. سازمان‌ و تشکيلات

۲. اقتصاد، توليد و درآمد شهر

۳. زيرساخت‌ها و شريان‌هاى آمد و شد

۴. امنيت، سلامتى، محيط‌زيست

۵. خدمات اجتماعى و نهادهاى مشارکتى

۶. گذران اوقات فراغت