- عوامل بيولوژيکى:

۱. ويروس‌ها

۲. باکترى‌ها

۳. قارچ‌ها

۴. انگل‌ها

۵. ريکتزياها


- عوامل روانى و ناهنجارى‌هاى رفتارى:

۱. واکنش‌هاى عصبى (نوروزها)

۲. واکنش‌هاى جنون (پسيکوزها)

۳. اختلالات منش

۴. واکنش‌هاى روان ـ تنى

۵. نقيصه‌هاى عقلى


- عوامل فيزيکى:

۱. گرما

۲. سرما

۳. نور

۴. فشار

۵. سر و صدا

۶. ارتعاش

۷. اشعه ايکس و...

۸. تشعشعات حاصل از مواد راديو اکتيو


- عوامل شيميائى:

۱. مواد شيميائى قابل جذب از طريق دستگاه گوارش

۲. مواد شيميائى قابل جذب از طريق دستگاه تنفس

۳. مواد شيميائى قابل جذب از طريق دستگاه گردش خون

۴. مواد شيميائى قابل جذب از طريق پوست


اين عوامل شيميائى مى‌توانند بر روى جمعيت و سلامتى آنها تأثيرگذار باشند. لذا با تغييرات نامتناسب جمعيت هر يک از اين عوامل مى‌توانند ناهنجارى‌هائى از نظر جسمانى، روانى و اجتماعى ايجاد نموده و جامعه را دچار مشکلات عديده‌اى کنند.