جدول مهاجران وارد شده طى سال‌هاى ۱۳۷۵-۱۳۶۵ برحسب آخرين محل اقامت کل کشور


جنس جمع شهرستان محل سرشمارى ساير شهرستان‌هاى استان
شهر آبادى شهر آبادى
مرد و زن ۸،۷۱۸،۷۷۰ ۱،۲۲۹،۳۶۰ ۱،۹۵۹،۳۹۳ ۱،۸۴۹،۳۸۴ ۴۵۷،۸۰۷
مرد ۴،۸۰۹،۰۱۰ ۶۳۰،۴۲۵ ۹۹۲،۴۲۶ ۹۸۹،۶۰۴ ۲۴۰،۳۴۲
زن ۳،۹۰۹،۷۶۰ ۵۹۸،۹۳۵ ۹۶۶،۹۶۷ ۸۵۹،۷۸۰ ۲۱۷،۴۶۵


جنس شهرستان‌هاى ساير استان‌ها خارج از کشور اظهار شده
شهر آبادى
مرد و زن ۲،۵۲۴،۱۲۱ ۴۱۵،۸۰۰ ۲۳۸،۳۳۱ ۴۴،۵۷۴
مرد ۱،۵۵۲،۰۴۱ ۲۳۵،۶۷۴ ۱۴۲،۷۲۶ ۲۵،۷۷۲
زن ۹۷۲،۰۸۰ ۱۸۰،۱۲۶ ۹۵،۶۰۵ ۱۸،۸۰۲

جدول مهاجران وارد شده طى سال‌هاى ۱۳۷۵-۱۳۶۵ برحسب آخرين محل اقامت نقاط شهرى


جنس جمع شهرستان محل سرشمارى ساير شهرستان‌هاى استان
شهر آبادى شهر آبادى
مرد و زن ۶،۱۲۲،۶۷۵ ۷۸۸،۴۶۸ ۱،۲۵۲،۳۰۳ ۱،۳۲۵،۰۹۳ ۳۳۵،۹۵۴
مرد ۳،۳۰۳،۴۸۴ ۳۹۸،۸۶۰ ۶۴۳،۹۳۹ ۶۹۳،۴۰۴ ۱۷۵،۱۸۴
زن ۲،۸۹۱،۱۹۱ ۳۸۹،۷۸۸ ۶۰۸،۲۶۴ ۶۳۱،۶۸۹ ۱۶۰،۷۷۰


جنس شهرستان‌هاى ساير استان‌ها خارج از کشور اظهار شده
شهر آبادى
مرد و زن ۱،۹۴۸،۴۳۰ ۳۰۱،۷۴۸ ۱۳۷،۷۱۴ ۳۲،۸۸۵
مرد ۱،۱۲۴،۷۷۲ ۱۶۵،۸۸۸ ۸۳،۱۷۳ ۱۸،۲۶۴
زن ۸۲۳،۶۵۸ ۱۳۵،۸۶۰ ۵۴،۵۴۱ ۱۴،۶۲۱

جدول مهاجران وارد شده طى سال‌هاى ۱۳۷۵-۱۳۶۵ برحسب آخرين محل اقامت نقاط روستائى


جنس جمع شهرستان محل سرشمارى ساير شهرستان‌هاى استان
شهر آبادى شهر آبادى
مرد و زن ۲،۵۹۶،۰۹۵ ۴۴۰،۷۱۲ ۷۰۷،۱۹۰ ۵۲۴،۲۹۱ ۱۲۱،۸۵۳
مرد ۱،۵۰۵،۵۲۶ ۲۳۱،۵۶۵ ۳۴۸،۴۸۷ ۲۹۶،۲۰۰ ۶۵،۱۵۸
زن ۱،۰۹۰،۵۶۹ ۲۰۹،۱۴۷ ۳۵۸،۷۰۳ ۲۲۸،۰۹۱ ۵۶،۶۹۵


جنس شهرستان‌هاى ساير استان‌ها خارج از کشور اظهار شده
شهر آبادى
مرد و زن ۵۷۵،۶۹۱ ۱۱۴،۰۵۲ ۱۰۰،۶۱۷ ۱۱،۶۸۹
مرد ۴۲۷،۲۶۹ ۶۹،۷۸۶ ۵۹،۵۵۳ ۷،۵۰۸
زن ۱۴۸،۴۲۲ ۴۴،۲۲۶ ۴۱،۰۶۴ ۴،۱۸۱

منبع: سرشمارى عمومى نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ مرکز آمار ايران.