توزيع سالمندان کل کشور برحسب وضع تأهل

- طبق برآورد جمعيت در سال ۱۳۳۵، از کل سالمندان ۶۵ ساله و بيشتر کشور حدود ۷/۵۴ درصد داراى همسر ۵/۴۳ درصد بدون همسر در اثر فوت، ۸۶/۰ درصد بدون همسر در اثر طلاق و ۸۷/۰ درصد هنوز ازدواج نکرده‌اند. نسبت سالمندان بدون همسر در اثر فوت همسر در بين زنان و مردان سالمند وضعيت متفاوتى دارد به‌طورى که در بين مردان سالمند حدود ۵/۱۷ درصد بدون همسر در اثر فوت هستند ولى در بين زنان سالمند اين نسبت به حدود ۹/۷۱ درصد مى‌رسد. نسبت زنان سالمندى که شوهر آنها فوت شده و هنوز بى‌همسر هستند تقربياً ۴ برابر مردان سالمند همسر فوت شده‌اى است که هنوز بى‌همسر هستند.


- طبق برآورد جمعيت در سال ۱۳۴۵، از کل سالمندان ۶۵ ساله و بيشتر کشور حدود ۷/۵۷ درصد داراى همسر، ۳/۴۰ درصد بدون همسر در اثر فوت، ۹۱/۰ درصد بدون همسر در اثر طلاق و ۵۹/۰ درصد هنوز ازدواج نکرده‌اند. نسبت زنان سالمندى که شوهران آنها فوت شده و هنوز بى‌همسر هستند تقريباً ۳/۵ برابر مردان سالمند همسر فوت شده‌اى است که هنوز بى‌همسر هستند. طبق برآورد جمعيت در سال ۱۳۵۵ از کل سالمندان ۶۵ ساله و بيشتر کشور حدود ۹/۶۰ درصد داراى همسر، ۲۷ درصد بدون همسر در اثر فوت همسر، ۲/۱ درصد بدون همسر در اثر طلاق و ۰۶/۱ درصد ازدواج نکرده‌اند. نسبت زنان سالمندى که شوهران آنها فوت شده و هنوز بى‌همسر هستند تقربياً ۲/۵ برابر مردان سالمند همسر فوت شده‌اى است که هنوز بى‌همسر هستند.


- طبق برآورد جمعيت در سال ۱۳۶۵، از کل سالمندان ۶۵ ساله و بيشتر کشور حدود ۶/۵۹ درصد داراى همسر، ۳/۳۴ درصد بدون همسر در اثر فوت همسر، ۰۳/۱ درصد بدون همسر در اثر طلاق و ۱۹/۲ درصد ازدواج نکرده‌اند. نسبت زنان سالمندى که همسران آنها فوت شده و هنوز بى‌همسر هستند تقريباً ۸/۴ برابر مردان سالمند همسر فوت شده‌اى است که هنوز بى‌همسر هستند. طبق برآورد جمعى در سال ۱۳۷۰ از کل سالمندان ۶۵ ساله و بيشتر کشور حدود ۴/۶۴ درصد داراى همسر، ۶/۳۰ درصد بدون همسر در اثر فوت همسر، ۶۴/۰ درصد بدون همسر در اثر طلاق و ۶۱/۱ درصد ازدواج نکرده‌اند. نسبت زنان سالمندى که همسر آنها فوت شده و هنوز بى‌همسر هستند تقريباً ۵/۴ برابر مردان سالمند همسر فوت شده‌اى است که هنوز بى‌همسر هستند.


- طبق برآورد جمعيت در سال ۱۳۷۵، از کل سالمندان ۶۵ ساله و بيشتر کشور حدود ۸/۶۶ درصد داراى همسر، ۱/۳۱ درصد بدون همسر در اثر فوت همسر، ۶۷/۰ درصد بدون همسر در اثر طلاق و ۸۳/۰ درصد ازدواج نکرده‌اند. نسبت زنان سالمندى که همسران آنها فوت شده و هنوز بى‌همسر هستند تقريباً ۶/۴ برابر مردان سالمند همسر فوت شده‌اى است که هنوز بى‌همسر هستند.


- طبق برآورد جمعيت در سال‌هاى ۱۳۳۵-۱۳۴۵-۱۳۵۵-۱۳۶۵-۱۳۷۵ نتايج زير مشهود مى‌باشد:


۱. در جامعه ما شانس ازدواج مجدد براى مردانى که همسران آنها فوت شده بيشتر است تا براى زنان همسر فوت شده.


۲. يکى از علل مهم اين تفاوت فاحش را مى‌توان بالا بودن نسبى سن مردان خانواده نسبت به سن همسران آنها در جامعه ما دانست که در چارچوب خانواده مرگ براى شوهر زودتر از زن فرامى‌رسد.

جدول جمعيت ۶۵ ساله و بالاتر برحسب جنس و وضع تأهل

سال جنس جمع داراى همسر بى‌همسر در اثر فوت
تعداد درصد تعداد درصد
۱۳۳۵ مرد و زن
مرد
زن
۷۵۱،۶۰۷
۳۹۲،۰۷۸
۳۵۹،۵۲۹
۴۱۱،۳۸۹
۳۱۷،۲۹۳
۹۴،۰۹۶
۵۴/۷
۸۰/۹
۲۶/۲
۳۲۷،۱۶۴
۶۸،۴۸۰
۲۵۸،۶۸۴
۴۳/۵
۱۷/۵
۷۱/۹
۱۳۴۵ مرد و زن
مرد
زن
۹۶۶،۷۰۰
۵۰۴،۱۰۰
۴۶۲،۶۰۰
۵۵۸،۱۰۰
۴۳۰،۷۰۰
۱۲۷،۴۰۰
۵۷/۷
۸۵/۴
۲۷/۵
۳۸۹،۴۰۰
۶۴،۴۰۰
۳۲۵،۰۰۰
۴۰/۳
۱۲،۸۷
۷۰/۳
۱۳۵۵ مرد و زن
مرد
زن
۱،۱۸۶،۴۷۰
۶۲۴،۳۸۷
۵۶۲،۰۸۳
۷۲۲،۵۴۵
۵۳۶،۰۲۴
۱۸۶،۵۲۱
۶۰/۹
۸۵/۸
۳۳/۲
۴۳۸،۸۸۸
۷۷،۳۳۸
۳۶۱،۵۵۰
۳۷
۱۲/۴
۶۴/۳
۱۳۶۵ مرد و زن
مرد
زن
۱،۵۰۱،۷۱۸
۷۶۷،۹۱۶
۷۳۳،۸۰۲
۸۹۴،۷۶۱
۶۳۹،۲۱۲
۲۵۵،۵۴۹
۵۹/۶
۸۳/۲
۳۴/۸
۵۱۵،۱۴۳
۹۱،۸۴۷
۴۲۳،۲۹۶
۳۴/۳
۱۲
۵۷/۷
۱۳۷۰ مرد و زن
مرد
زن
۱،۸۹۰،۱۹۳
۱،۰۶۵،۷۵۳
۸۲۴،۴۴۰
۱،۲۱۶،۴۳۰
۸۹۳،۸۴۳
۳۲۲،۵۸۷
۶۴/۴
۸۳/۹
۳۹/۱
۵۷۸،۶۸۵
۱۲۹،۵۰۹
۴۴۹،۱۷۶
۳۰/۶
۱۲/۲
۵۴/۵
۱۳۷۵ مرد و زن
مرد
زن
۲،۵۹۵،۱۸۱
۱،۳۸۲،۴۴۸
۱،۲۱۲،۷۲۳
۱،۷۳۲،۸۷۱
۱،۲۱۸،۱۲۶
۵۴،۷۴۵
۶۶/۸
۸۸/۱
۴۲/۴
۸۰۶،۶۴۵
۱۴۴،۶۸۸
۶۶۱،۹۵۷
۳۱/۱
۱۰/۵
۵۴/۶


سال جنس بى‌همسر در اثر طلاق ازدواج نکرده اظهار نشده
تعداد درصد تعداد درصد
۱۳۳۵ مرد و زن
مرد
زن
۶،۴۷۸
۳،۲۱۰
۳،۲۶۸
۰/۸۶
۰/۸۲
۰/۹۱
۶،۵۷۱
۳/۰۹۰
۳/۴۸۱
۰/۸۷
۰/۷۹
۰/۹۷
-
-
-
۱۳۴۵ مرد و زن
مرد
زن
۱۰،۶۰۰
۵،۴۰۰
۵،۲۰۰
۰/۹۰
۱/۰۷
۱/۱۲
۵/۷۰۰
۳،۱۰۰
۲،۶۰۰
۰/۵۹
۰/۶۱
۰/۵۶
۲،۹۰۰
۵۰۰
۲،۴۰۰
۱۳۵۵ مرد و زن
مرد
زن
۱۲،۴۹۱
۴،۶۶۳
۷،۸۲۸
۱/۲۰
۰/۷۵
۱/۳۹
۱۲،۵۴۶
۶،۳۶۱
۶،۱۸۴
۱/۰۶
۱/۰۲
۱/۱۰
-
-
-
۱۳۶۵ مرد و زن
مرد
زن
۱۵،۴۸۳
۶،۱۹۷
۹،۲۸۶
۱/۰۳
۰/۸۱
۱/۲۷
۳۳،۰۲۵
۱۶،۳۷۸
۱۶،۶۴۷
۲/۱۹
۲/۱۳
۲/۲۷
۴۳،۳۰۶
۱۴،۲۸۲
۲۹،۰۲۴
۱۳۷۰ مرد و زن
مرد
زن
۱۲،۰۶۶
۵،۳۷۲
۶،۶۹۴
۰/۶۴
۰/۵۰
۰/۸۱
۳۰،۴۷۷
۱۷،۴۵۸
۱۳،۰۱۹
۱/۶۱
۱/۶۴
۱/۵۸
۵۲،۵۳۵
۱۹،۵۷۱
۳۲،۹۶۴
۱۳۷۵ مرد و زن
مرد
زن
۱۷،۵۱۱
۶،۵۷۶
۱۰،۹۳۵
۰/۶۷
۰/۴۸
۰/۹۰
۲۱،۴۲۵
۹،۱۸۷
۱۲،۲۳۸
۰/۸۳
۰/۶۶
۱/۰
۱۶،۷۲۹
۳،۸۷۱
۱۲،۸۵۸