بررسى‌هاى آمارى انجام شده در کشور نشان مى‌دهد که نسبت سالخوردگان ۶۵ ساله و بالاتر به کل جمعيت تا سال ۱۳۷۵زير ۴ درصد و در سال ۱۳۷۵ به بالاتر از ۴ درصد رسيده است.


براساس نتايج سرشمارى در سال ۱۳۳۵ تعداد جمعيت ۶۵ ساله به بالا در ايران برابر ۹۷/۳ درصد و در سرشمارى سال ۱۳۴۵ تعداد جمعيت ۶۵ ساله به بالا برابر ۸۶/۳ درصد و در سال ۱۳۵۵ اين نسبت برابر ۵۲/۳ درصد و در سرشمارى سال ۱۳۶۵ اين نسبت برابر ۰۴/۳ درصد و در سال ۱۳۷۰ برابر ۲۷/۳ و در سال ۱۳۷۵ برابر ۳۲/۴ بوده است.


در جدول توزيع جمعيت ۶۵ ساله و بالاتر در کل جمعيت سال‌هاى سرشمارى تعداد و نسبت جمعيت سالمندان ۶۵ ساله و بيشتر را با استفاده از آمار سرشمارى‌هاى سال‌هاى ۱۳۳۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ ارائه شده است.


جدول توزيع جمعيت ۶۵ ساله و بالاتر در کل جمعيت سال‌هاى سرشمارى

سال سرشمارى تعداد کل جمعيت تعداد کل سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر درصد سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر
۱۳۳۵ ۱۸،۹۵۴،۷۰۴ ۷۵۱،۶۰۷ ۳/۹۷
۱۳۴۵ ۲۵،۸۱۶،۰۰۰ ۹۶۶،۷۰۰ ۳/۸۶
۱۳۵۵ ۳۳،۷۰۸،۷۴۴ ۱،۱۸۶،۴۷۰ ۳/۲۵
۱۳۶۵ ۴۹،۴۴۵،۰۰۰ ۱،۵۰۲،۴۳۶ ۳/۰۴
۱۳۷۰ ۵۵،۸۳۷،۱۶۳ ۱،۸۹۰،۱۹۳ ۳/۲۷
۱۳۷۵ ۶۰،۰۵۵،۴۸۸ ۲،۵۹۵،۱۸۱ ۴/۳۲


از بررسى جدول توزيع جمعيت ۶۵ ساله و بالاتر در کل جمعيت سال‌هاى سرشمارى ملاحظه مى‌شود که ساليانه حدود پنجاه هزار تا يکصد هزار نفر به تعداد سالمندان بالاى ۶۵ ساله کل کشور اضافه مى‌شود ولى نسبت آن در کل جمعيت کشور تقريباً در حد همان سال‌هاى قبل باقى مانده است و حتى در دهه ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ که افزايش تعداد سالمندان بيشترين حد خود را داشته است، ولى به‌علت رشد مواليه و کاهش مرگ و مير نوزادان، اين نسبت از ۵۲/۳ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۱۴/۳ درصد در سال ۱۳۶۵ کاهش يافته است.

توزيع سالمندان کل کشور برحسب جنس

طبق آمار سرشمارى سال ۱۳۳۵ از کل سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر ايران ۲/۵۲ درصد مرد و ۸/۴۷ درصد زن هستند، اين نسبت در سال ۱۳۴۵ برابر ۱/۵۲ درصد مرد و ۹/۴۷ درصد زن و در سال ۱۳۵۵ برابر ۷۴/۵۲ درصد مرد و ۲۶/۴۷ درصد زن و در سال ۱۳۶۵ اين نسبت به ۱۶/۵۱ درصد مرد و ۸۴/۴۸ درصد زن و اين نسبت در سال ۱۳۷۰ برابر ۳۸/۵۶ درصد مرد و ۶۲/۴۳ درصد زن بوده است که تعداد زنان سالمند در سرشمارى سال ۱۳۶۵ بيشتر از سرشمارى سال‌هاى قبل و تعداد مردان سالمند در اين سرشمارى از سرشمارى سال‌هاى ديگر کمتر بوده است. طبق سرشمارى سال ۱۳۷۵، ۲۶/۵۳ درصد مرد و ۴۶/۷۳ درصد را زنان تشکيل داده‌اند.

جدول توزيع سالمندان ۶۵ ساله و بيشتر برحسب جنس

سال سرشمارى تعداد کل سالمندان ۶۵ ساله و بيشتر تعداد مردان سالمند درصد مردان سالمند در کل سالمند تعداد زنان سالمند درصد زنان سالمند در کل سالمندان
۱۳۳۵ ۷۵۱،۶۰۷ ۳۹۲،۰۷۸ ۵۲/۲ ۳۵۹،۵۲۹ ۴۷/۸
۱۳۴۵ ۹۶۶،۷۰۰ ۵۰۴،۱۰۰ ۵۲/۱ ۴۶۲،۶۰۰ ۴۷/۹
۱۳۵۵ ۱،۱۸۶،۴۷۰ ۶۲۵،۷۸۹ ۵۲/۷۴ ۵۶۰،۶۸۱ ۴۷/۲۶
۱۳۶۵ ۱،۵۰۲،۴۳۶ ۷۶۸،۶۳۴ ۵۱/۱۶ ۷۳۳،۸۰۲ ۴۸/۸۴
۱۳۷۰ ۱،۸۹۰،۱۹۳ ۱،۰۶۵،۷۵۳ ۵۶/۳۸ ۸۲۴?۴۴۰ ۴۳/۶۲
۱۳۷۵ ۲،۵۹۵،۱۸۱ ۱،۳۸۲،۴۴۸ ۵۳/۲۶ ۱،۲۱۲،۷۳۳ ۴۶/۷۳

توزيع سالمندان کل کشور برحسب ميزان سواد

- طبق سرشمارى سال ۱۳۳۵ در کل سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر کشور، ۳/۵ درصد باسواد بوده‌اند که توزيع فراوانى آن به شرح جدول تعداد جمعيت تهران مى‌باشد. اين نسبت (باسوادى) در بين زنان سالمند برابر ۴/۱۰ درصد و در مردان سالمند برابر ۶/۸۹ درصد است.


- طبق سرشمارى سال ۱۳۴۵ در کل سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر کشور، ۲/۸ درصد باسواد بوده‌اند که اين نسبت در بين زنان سالمند برابر ۱/۱۰ درصد و در مردان سالمند برابر ۹/۸۹ درصد بوده است.


- طبق سرشمارى سال ۱۳۵۵ در کل سالمندان ۶۵ سال و بالاتر کشور، ۲/۱۰ درصد باسواد بوده‌اند که اين نسبت در بين زنان سالمند برابر ۳/۱۶ درصد و در مردان سالمند برابر ۷/۸۳ درصد بوده است.


- طبق سرشمارى سال ۱۳۶۵ در کل سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر کشور، ۱/۱۵ درصد باسواد بوده‌اند که اين نسبت در بين زنان سالمند برابر ۵/۲۳ درصد و در مردان سالمند برابر ۵/۷۶ درصد بوده است.


- طبق سرشمارى سال ۱۳۷۰ در کل سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر کشور، ۲/۲۲ درصد باسواد بوده‌اند که اين نسبت در بين زنان ۴/۲۳درصد و در مردان سالمند برابر ۶/۷۶ درصد بوده است.


- طبق سرشمارى سال ۱۳۷۵ در کل سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر کشور، ۷۴/۲۰ درصد باسواد بوده‌اند که اين نسبت در بين زنان ۷/۲۳ درصد و در مردان سالمند برابر ۳/۷۶ درصد بوده است.

جدول توزيع جمعيت ۶۵ ساله و بالاتر برحسب سواد و جنس براساس سرشمارى‌ سال‌هاى مختلف

سال سرشمارى تعداد کل سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر تعداد کل سالمندان باسواد ۶۵ ساله و بالاتر درصد تعداد کل مردان ۶۵ ساله و بالا باسواد درصد تعداد کل زنان ۶۵ ساله و بالاتر باسواد درصد
۱۳۳۵ ۷۵۱،۶۰۷ ۳۹،۹۹۵ ۵/۳ ۳۵،۸۴۵ ۸۹/۶ ۴،۱۵۰ ۱۰/۴
۱۳۴۵ ۹۶۶،۷۰۰ ۷۹،۴۱۱ ۸/۲ ۷۱،۴۲۸ ۸۹/۹ ۷،۹۸۳ ۱۰/۱
۱۳۵۵ ۱،۱۸۶،۴۷۰ ۱۱۹،۹۶۹ ۱۰/۲ ۱۰۰،۴۲۷ ۸۳/۷ ۱۹،۵۴۲ ۱۶/۳
۱۳۶۵ ۱،۵۰۲،۷۳۶ ۲۲۶،۳۷۱ ۱۵/۱ ۱۷۳،۲۶۶ ۷۶/۵ ۵۳،۱۰۵ ۲۳/۵
۱۳۷۰ ۱،۸۹۰،۱۹۳ ۴۱۷،۸۷۶ ۲۲/۱ ۳۲۰،۱۸۸ ۷۶/۶ ۹۷،۶۸۸ ۲۳/۴
۱۳۷۵ ۲،۵۹۵،۱۸۱ ۵۳۸،۲۹۱ ۲۰/۷۴ ۴۱۰،۸۵۲ ۷۶/۳ ۱۲۷،۴۳۹ ۲۳/۷