ايلات عرب از زمان‌هاى دور پس از حمله عرب به ايران تا زمان قاجار به ايران مهاجرت کرده‌اند و تا سرزمين خراسان پيش رفته‌اند. اينان اغلب با گذشت زمان در ديگر اقوام مستحيل شده‌اند به‌ طورى‌که تميز آنها از ساير اقوام دشوار است. قبايل عرب خوزستان بيشتر هويت خود را حفظ کرده‌اند اين قبايل بيشتر ميان اروند رود و خليج‌فارس در جنوب تا شوش در شمال خوزستان پراکنده‌اند.


در جنوب ايلام نيز گروهى از عشاير عرب سکونت دارند. در خارج از خوزستان از عشاير مهم عرب يکى از ايلات وابسته به اتحاديه خمسه فارس است که به‌نام ايل عرب معروف است(ايلات و عشاير - انتشارات آگاه ص ۳۱ - ۲۹) و در قسمت مربوط به ايلات خمسه به آن اشاره شده است.