علاوه بر ارزش اکولوژى خاصى که براى مرکز شهرها قائل هستند مرکز شهرها معمولاً از حيثيت اجتماعى خاصى برخوردار است. اين حيثيت ناشى از تمرکز وظايف مختلف شهرى در آن نقطهٔ مرکزى است که خود اين وظايف مورد توجه و داراى حيثيت خاصى است مانند وظايف سياسى و مالى و بازرگانى و همچنين گرانى قيمت زمين در مرکز شهر که علامت حيثيت و قدرت آن است برعکس اين ارزش و اهميت به‌نوبهٔ خود موجب جذب هر چه بيشتر بنگاه‌ها و مؤسسات مى‌شود که درصدد و پيدا کردن موقعيت و حيثيت هستند. اين علت همراه با ساير علل ذکر شده موجب مى‌شود که کارخانجات و انبارها به‌تدريج از مرکز به‌سوى حواشى شهر رانده شوند.