توجه به فضاى شهر بلافاصله پس از مسئلهٔ عدد جمعيت مطرح مى‌شود و اين سؤال پيش مى‌آيد که جمعيت شهر به چه ترتيبى در روى زمين توزيع شده و بخش‌هاى مختلف شهرى که هر کدام داراى وظيفهٔ معين و نقش اجتماعى متمايزى است چگونه به‌وجود آمده است. مطالعهٔ ساخت فضاى شهرى مسئلهٔ عوامل تعيين کنندهٔ آن از قبيل وضع توپوگرافى، اقتصادى، تاريخى، فرهنگى و روانشناسى اجتماعى را مطرح مى‌سازد.