براى اينکه روابط اجتماعى در عصر جديد نيز روشن شود و به‌معنى و مفهوم اکولوژى شهرى نزديک شويم برخى از مطالعاتى را که تاکنون تحت اين عنوان به‌عمل آمده است مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهيم. تأثير ساختمان فضاى شهر را در دو زمينهٔ زيرا قرار دارد:


۱. در مورد يک شهر بزرگ

۲. در مورد يک محلهٔ شهرى


اکنون مى‌خواهيم تأثير عوامل اکولوژى را در زمينهٔ باز هم محدودترى مورد بررسى قرار دهيم آنچه در اين مورد تاکنون بررسى شده است چگونگى روابط اجتماعى در ساختمان‌هاى بزرگ آپارتمانى است که از خانواده‌هاى متعددى تشکيل شده و روابط خاصى بين افراد و خانواده‌هاى ساکن آن برقرار شده است.


اين اکولوژى کوچک (ميکرواکولوژى) تجزيه و تحليل تأثيرات مسکن را بر روابط اجتماعى مسلم خواهد داشت. از حدود ۱۹۵۰ ابتدا در ممالک متحدهٔ آمريکا از يک‌سو تحت‌تأثير افزايش مجموعه‌هاى آپارتمانى که به‌صورت شهرهاى اقمارى يا مسکن توده‌اى رايج شد و از سوى ديگر به‌علت توجه تازه شهرسازان به مسئلهٔ روابط اجتماعى در مسکن که ناشى از مفهوم‌هاى جديد شهرسازى است، و نظر اين است که شهر به‌صورت چند ”هستهٔ مرکزي“ که خور و شايستهٔ زندگى انسانى است درآيد بررسى‌هاى مهمى آغاز شده است که به‌تدريج توسعه زيادى پيدا مى‌کند.