جدول سهم جمعيت در مناطق شهرى درصد (منبع: اقتباس شده از United Nation 1985 b , table A-1 به نقل از مهاجرت شهرنشينى و توسعه، صفحات ۲۲ تا ۲۷)

۱۹۷۰ ۱۹۸۵ ۲۰۰۰ ۲۰۲۵
کل جهان ۳۶/۹ ۴۱/۶ ۴۸/۲ ۶۲/۵
مناطق بيشتر توسعه يافته (۱) ۶۶/۴ ۷۲/۴ ۷۷/۸ ۸۵/۴
مناطق کمتر توسعه يافته (۲) ۲۵/۲ ۳۱/۷ ۴۰/۴ ۵۷/۷
آفريقا ۲۲/۹ ۳۲/۱ ۴۲/۲ ۵۸/۳
آمريکا ۶۴/۷ ۷۱/۰ ۷۷/۱ ۸۴/۷
آمريکاى لاتين ۵۷/۴ ۶۸/۸ ۷۶/۶ ۸۴/۲
آمريکاى شمالى ۷۳/۸ ۷۴/۳ ۷۸/۰ ۸۵/۷
آسيا ۲۳/۶ ۲۸/۲ ۳۵/۷ ۵۳/۷
شرق آسيا ۲۶/۳ ۲۸/۹ ۳۴/۲ ۵۱/۲
جنوب آسيا ۲۱/۲ ۲۷/۷ ۳۶/۸ ۵۵/۳
اروپا ۶۶/۱ ۷۳/۳ ۷۸/۹ ۸۵/۹
اقيانوسيه ۷۰/۸ ۷۱/۷ ۷۳/۱ ۷۸/۴
روسيهٔ شوروى ۵۶/۷ ۶۶/۳ ۷۴/۳ ۸۳/۴


(۱) . آمريکاى شمالى، ژاپن، اروپا، استراليا، زلاندنو و روسيه

(۲) . ديگر کشورهاى جهان

جدول جمعيت شهرنشين به ميليون (منبع اقتباس شده از United Nation 1985 b , table A-3 به نقل از مهاجرت شهرنشينى و توسعه، صفحات ۲۲ تا ۲۷).

۱۹۷۰ ۱۹۸۵ ۲۰۰۰ ۲۰۲۵
کل جهان ۱۳۶۱ ۲۰۱۳ ۲۹۵۲ ۵۱۰۷
مناطق بيشتر توسعه يافته ۶۹۵ ۸۴۹ ۹۹۲ ۱۱۹۲
مناطق کمتر توسعه يافته ۶۶۶ ۱۱۶۴ ۱۹۵۹ ۳۹۱۵
آفريقا ۸۲ ۱۷۷ ۳۷۰ ۹۵۸
آمريکا ۳۳۰ ۴۷۵ ۶۵۳ ۹۶۰
آمريکاى لاتين ۱۶۳ ۲۸۰ ۴۲۱ ۶۶۲
آمريکاى شمالى ۱۶۷ ۱۹۶ ۲۳۲ ۲۹۸
آسيا ۴۹۴ ۷۹۸ ۱۲۶۷ ۲۴۰۰
شرق آسيا ۲۵۹ ۳۶۲ ۵۰۳ ۸۶۹
جنوب آسيا ۲۳۶ ۴۳۶ ۷۶۴ ۱۵۳۱
اروپا ۳۰۴ ۳۶۱ ۴۰۵ ۴۵۳
اقيانوسيه ۱۴ ۱۸ ۲۲ ۳۱
روسيهٔ شوروى ۱۳۷ ۱۸۵ ۴۳۴ ۳۰۶

جدول درصد سهم جمعيت شهرنشينى ساکن در شهرهاى بزرگ ۴ ميليون و بيشتر (منبع: اقتباس شده از United Nation 1985 b , table A -9 به نقل از مهاجرت شهرنشينى و توسعه، صفحات ۲۲ تا ۲۷).

۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۲۵
کل جهان ۱۳/۷ ۱۵/۸ ۱۷/۷ ۱۹/۹ ۲۴/۶
مناطق بيشتر توسعه يافته ۱۴/۲ ۱۴/۱ ۱۴/۰ ۱۳/۴ ۱۲/۸
مناطق کمتر توسعه يافته ۱۳/۲ ۱۷/۳ ۲۰/۲ ۲۳/۲ ۲۸/۲
آفريقا ۶/۶ ۵/۳ ۹/۰ ۱۹/۸ ۳۳/۹
آمريکا ۲۰/۸ ۲۰/۸ ۲۳/۶ ۲۴/۰ ۲۶/۶
آمريکاى لاتين ۲۰/۳ ۲۱/۹ ۲۷/۳ ۲۸/۱ ۲۹/۷
آمريکاى شمالى ۲۱/۳ ۱۹/۴ ۱۷/۸ ۱۶/۵ ۱۹/۶
آسيا ۱۴/۶ ۱۹/۵ ۲۱/۱ ۲۲/۷ ۲۵/۱
شرق آسيا ۲۱/۱ ۲۰/۱ ۲۰/۴ ۱۹/۱ ۱۹/۴
جنوب آسيا ۷/۴ ۱۸/۹ ۲۱/۶ ۲۵/۱ ۲۸/۴
اروپا ۱۱/۱ ۱۱/۴ ۱۳/۰ ۱۲/۱ ۱۰/
اقيانوسيه ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۱۸/۸ ۱۵/۵
روسيهٔ شوروى ۵/۲ ۷/۷ ۷/۳ ۶/۹ ۵/۹