جدول توزيع جمعيت مهاجر از مبدأ نقاط جنگ‌زده به ساير نقاط و استان‌ها

رديف مبدأ استان مقصد کل جمعيت آبادان خرمشهر مهران قصرشيرين دهلران ساير
جمع تعداد ۱،۰۰۸،۷۳۰ ۴۶۷،۴۹۱ ۲۳۰،۶۴۷ ۲۴،۶۷۰ ۷۴،۹۳۶ ۲۷،۵۲۴ ۱۸۴،۰۵۱
درصد ۱۰۰ ۴۶/۳ ۲۳ ۲/۴ ۷/۴ ۲/۷ ۱۸/۲
۱ خوزستان ۳۲۹،۴۸۰ ۱۶۴،۷۳۹ ۸۹،۹۶۱ ۸۱ ۳۵ ۴۰۷۵ ۷۰،۵۸۹
۲ باختران ۱۵۱،۶۵۸ ۹۳۶ ۵۶۶۲ ۱۸۰ ۶۲،۱۲۷ ۸ ۸۲،۶۴۶
۳ فارس ۱۰۱،۰۰۳ ۸۳۵۸ ۱۹،۳۰۶ ۴۴ ۶۰ ۲۹ ۲۰۶
۴ اصفهان ۸۳،۱۴۰ ۶۹،۵۰۸ ۱۳،۱۵۸ ۲۸ ۲۴۱ ۲۱ ۱۸۴
۵ بوشهر ۷۳،۰۹۷ ۶۱۳۳ ۱۲،۷۵۷ ۰ ۳۰ ۱۵ ۶۲
۶ ايلام ۵۷،۱۸۳ ۱۶۱ ۵۹۵۰ ۲۲،۶۹۳ ۵۶۶۳ ۲۲،۲۱۸ ۴۹۸
۷ تهران ۵۲،۲۷۲ ۲۱،۳۴۷ ۲۷،۲۶۱ ۸۰۱ ۱۹۸۴ ۲۳۶ ۱۰۴۳
۸ هرمزگان ۲۶،۷۶۰ ۱۵،۲۶۲ ۱۱،۳۹۹ ۱۰ ۴۷ ۷ ۳۵
۹ لرستان ۲۳،۳۲۳ ۹۱۱۹ ۱۳،۳۶۲ ۳۳ ۳۱۶ ۳۶۵ ۱۲۸
۱۰ آذربايجان غربى ۱۷،۴۰۲ ۸۸ ۸۶ ۰ ۱ ۰ ۱۶،۵۰۶
۱۱ خراسان ۱۴،۱۷۸ ۴۸۲۰ ۸۷۹۷ ۹۳ ۱۹۲ ۸۲ ۱۹۴
۱۲ کردستان ۱۱،۵۳۲ ۱۵۸ ۲۲۵ ۶ ۶۹۳ ۰ ۱۰،۴۵۰
۱۳ مازندران ۱۰،۳۲۹ ۴۲۹۶ ۴۴۴۵ ۲۴۵ ۹۶۶ ۱۶ ۳۶۱
۱۴ مرکزى ۹۹۴۰ ۴۶۹۵ ۴۷۵۵ ۹۰ ۲۸۰ ۷ ۱۲۳
۱۵ چهارمحال و بختيارى ۹۴۰۷ ۸۲۸۴ ۱۰۹۸ ۰ ۱۲ ۰ ۱۳
۱۶ کرمان ۸۵۸۹ ۵۷۶۳ ۲۳۷۰ ۱۷ ۳۶۴ ۰ ۷۵
۱۷ کهگيلويه و بويراحمد ۷۹۳۲ ۶۳۵۰ ۱۵۴۵ ۰ ۲۲ ۰ ۱۵
۱۸ يزد ۷۲۳۴ ۳۰۵۹ ۲۹۹۶ ۲۴۹ ۲۸۰ ۳۰۶ ۳۴۴
۱۹ همدان ۶۹۰۷ ۳۵۹۸ ۲۰۰۰ ۶ ۱۰۴۶ ۰ ۲۵۷
۲۰ گيلان ۳۳۳۵ ۱۱۴۲ ۱۸۶۰ ۱۸ ۲۰۳ ۱۹ ۹۳
۲۱ آذربايجان شرقى ۱۹۲۶ ۹۸۲ ۶۹۸ ۱۲ ۱۱۰ ۰ ۱۲۴
۲۲ زنجان ۱۵۹۰ ۵۴۵ ۶۸۲ ۳۳ ۲۳۲ ۱۴ ۸۴
۲۳ سمنان ۵۱۳ ۱۲۱ ۲۷۴ ۳۱ ۳۲ ۳۴ ۲۱


توزيع درصد و فراوانى جمعيت مهاجر برحسب شهرستان مبدأ مهاجرت.