جدول برخى از شاخص‌هاى شهر تهران در سال‌هاى ۱۳۳۵، ۱۳۵۹ و ۱۳۶۵

شاخص سال ۱۳۵۵ سال ۱۳۵۹ سال ۱۳۶۵
درصد مردان ۵۲/۵ ۵۱/۷ ۵۱/۲
نسبت جنسيت ۱۱۰/۹ ۱۰۷/۳ ۱۰۴/۸
درصد جمعيت ۱۴-۰ ساله ۳۶/۸ ۳۵/۹ ۳۷/۴
درصد جمعيت ۶۴-۱۵ ساله ۵۹/۹ ۶۰/۸ ۵۹/۲
درصد مردان باسواد به جمعيت ۶ ساله به بالا ۸۱/۷ ۸۳/۲ ۸۷/۵
درصد زنان باسواد به جمعيت ۶ ساله به بالا ۶۸/۲ ۷۰/۰ ۷۷/۲
درصد شاغلان مرد (به جمعيت فعال) ۹۶/۴ ۸۴/۸ ۸۷/۳
درصد شاغلان زن ۹۴/۹ ۷۵/۷ ۷۳/۶
درصد شاغلان در بخش کشاورزى ۰/۹ ۰/۸ ۰/۹
درصد شاغلان در بخش صنعت ۳۰/۸ ۳۵/۵ ۲۶/۸
درصد شاغلان در بخش خدمات ۶۸/۳ ۶۳/۷ ۷۲/۳
تعداد خانوار در واحد مسکونى ۱/۴۷ ۱/۳۹ ۱/۱۸
درصد خانوارهاى داراى آب لوله‌کشى ۹۷/۲ ۹۴/۹ ۹۳/۰
درصد خانوارهاى داراى برق ۹۸/۷ ۹۸/۰ ۹۸/۰
بعد خانوار ۴/۶ ۴/۱ ۴/۴
تعداد کل جمعيت ۴،۵۳۰،۲۲۳ ۵،۴۴۳،۷۲۱ ۶،۰۴۲،۵۸۴


منبع: گزارش سه شمارى‌ها و محاسبات

جدول تحول جمعيت تهران طى دو قرن اخير (مأخد، پيش‌بينى جمعيت شهر تهران گزارش مهندسان مشاورهٔ آب شهريور ۱۳۶۴)

سال خورشيدى سال ميلادى تعداد جمعيت درصد رشد سالانهٔ جمعيت مأخذ
۱۰۰۶ ۱۶۲۷ ۱۵ هزار نفر ۰/۸ پيترو دلاواله نقل از رويبى ۱۹۸۰ (صفحهٔ  ۲۲۴)
۱۱۶۰ ۱۷۸۵ ۵۰ هزار نفر - بلديه تهران، ۱۳۱۲
(صفحهٔ ۲)
۱۱۶۸ ۱۸۰۷ ۵۰ هزار نفر - گاردان، نقل از کرزن (صفحهٔ ۴۰۲)
۱۱۹۶ ۱۸۱۷ ۷۰-۶۰ هزار نفر ۲/۶ کرپرنز، نقل از کرميان ۱۳۵۵، (صفحهٔ ۱۹۷)
۱۲۳۹ ۱۸۶۱ ۱۲۰ هزار نفر ۱/۴ بروگش نقل از ويبى (صفحهٔ ۲۲۴)
۱۲۶۶ ۱۸۸۷ ۱۵۳ هزار نفر ۰/۹ بلديه تهران (صفحهٔ ۱۱)
۱۲۷۰ ۱۸۹۱ ۲۱۰ هزار نفر ۸/۲ گيلبار (صفحهٔ ۱۴۹)
۱۲۷۸ ۱۸۹۹ ۲۳۰ هزار نفر ۱/۱ لرينى ۱۹۰۰ (صفحهٔ ۳۸۳)
۱۲۷۸ ۱۹۰۸ ۲۸۰ هزار نفر ۲/۲ گليبار (صفحهٔ ۱۴۹)
۱۳۰۱ ۱۹۲۲ ۲۹۰ هزار نفر ۲/۱ بلديه تهران ۱۳۰۴
(صفحهٔ ۱۶)
۱۳۱۱ ۱۹۳۲ ۳۱۰ هزار نفر ۴/۰ بلديه تهران ۱۳۱۱
(صفحهٔ ۳۹)
۱۳۱۳ ۱۹۳۴ ۳۶۰ هزار نفر ۷/۸ هانس بويک، به نقل از ويبى (صفحهٔ ۲۴)
۱۳۱۸ ۱۹۳۹ ۵۴۰ هزار نفر ۸/۴ ثبت احوال، نقل از مرکز آمار ۱۳۵۵
۱۳۳۵ ۱۹۵۶ ۱۵۸۴ هزار نفر ۶/۵ آمار عمومى ۱۳۳۵
۱۳۴۵ ۱۹۶۶ ۲،۹۸۰ هزار نفر ۶/۵ مرکز آمار ايران ۱۳۴۶
۱۳۵۵ ۱۹۷۶ ۴،۵۳۰ هزار نفر ۴/۳ مرکز آمار ايران ۱۳۵۹ (صفحهٔ ۸۲)
۱۳۵۹ ۱۹۸۰ ۵،۴۴۴ هزار نفر ۳/۹ دبيرخانهٔ ستاد بسيج اقتصادى
۱۳۶۵ ۱۹۸۶ ۶،۰۴۲ هزار نفر - مرکز آمار ايران ۱۳۶۷
۱۳۷۰ ۱۹۹۱ ۸ تا ۱۱ هزار نفر ميليون نفر - آمار ۱۳۷۰
توسعهٔ شهر تهران طى يکصد سال
توسعهٔ شهر تهران طى يکصد سال