تحليل‌هاى مربوط به ”همنوائى و هماهنگى ـ Konformität“ تحت فشار گروه‌ها.


آنچه مشهود است اين است که گروه‌ها قادر هستند داورى‌هاى فردي، نظر گزينى‌ها و شيوه‌هاى رفتارى در مفهوم آثار همنوائى را هم سطح کنند و گاهى نيز اين کار را به‌طور گزينيشى و انگيزشى انجام دهند. سپس يافته‌هاى ناشى از تحقيقات همنوائى اولين نورافشانى را بر مسائل مربوط به مشروعيت و حقوقى بودن ضوابط و رفتارهاى انحرافى (از نورم‌ها) مى‌اندازند.