جوامع، ساختارهاى اجتماعى و فرآيندهاى اجتماعي، رفتار اعضاء جامعه همه و همه تحول اجتماعى را مداومت و استمرار مى‌بخشند. منتها گاهى آرام‌تر مثل جوامع سنتى ايستا و گاهى سريع‌تر مثل جوامعى که با پيدايش و ظهور عصر صنعتى‌شدن، به‌وقوع پيوستند و حداقل اين تحول (شايد خيلى کم؟) طبق برنامه انجام مى‌شود و عمليات از پيش در نظر گرفته شده در آن مداخله دارد.