اگر در پارادایم‌های مختصر معرفی شده روش‌های خاص را مرتب و منظم کنیم ، جدول زیر را خواهیم داشت.

جدول پارادايم‌ها و روش‌هاى تحقيق

پارادايم‌ها   روش تحقيق حاکم بر آنها
کارکردگرائى   شيوه شبه قانونمندانه (Quasi-Nomothetisch ـ با شرايط احکام و قضاياى مستور و مکتوم)
ماديگرايانه (ماترياليسم)   جدلى ـ تاريخى
تفسيرى و تبيينى
(Interpretatives)
  تفهمّى (پديدارشناختي، تأويلى)
نظريه رفتارى   قانونمندانه (Nomothetisch)
اقتصادى   قانونمندانه بعضاً صورى
(منطق صوري)


جدول پارادايم‌ها و روش‌هاى تحقيق، تصاوير اجمالى از پارادايم‌ها و روش‌شناسى آنها را در جامعه‌شناسى بيان مى‌کند. مسائلى که در چارچوب مباحث روش‌شناختى وجود دارد و حدود هر يک از روش‌ها انعکاس خود را نيز در امکانات و محدود‌ه‌هاى ديدگاه‌هاى مربوط به هر پارادايم؛ در آنها وجود دارد.