توسعه کنونى مصرف در کشورهاى ”ثروتمند و مرفه“ به‌وسيله سطح تجهيز نسبتاً بالاى خانواده‌ها با کالاهاى تکنيکى مشخص مى‌شود (فى‌المثل براى جمهورى آلمان فدرال، رجوع کنيد به: جدول تجهيز بودجه‌هاى مصرفى بخش خصوصى با کالاهاى طويل‌المصرف استعمالى آلمان). اين امر بدان معنا است که آنچه تحت عنوان ”کالاهاى استعمالي“ (Gebrauchsgüter يا کالاهاى طويل‌المصرف) ناميده مى‌شود فقط به‌طور بخشى (sektoral) بخت و امکان گسترش دارند (مثلاً دستگاه‌هاى ويدئو، دوربين‌هاى فيلمبردارى ويدئوئى و غيره)، در حالى‌که اغلب کالاهاى تکنيکى ديگر تنها از لحاظ جانشين شدن و تعمير و ترميم مورد توجه هستند و خريدار دارند. ”مرحله کيفيت“ در برخى از قلمروها به سطح جديدى رسيده است: طبيعى بودن زنگارزدگى (verdelte Natürlichkeit) و سادگى و ساده بودن گران کالاها از نو مورد تقاضا قرار گرفته‌اند. البته اين گرايش‌ها نيز آن‌قدر حاوى نيروى رشد اقتصادى نيستند تا بتوانند تکانه‌‌هاى واقعى را بر احياء و شکوفائى اقتصادى جديد، وارد کنند در حالى‌که در عصر پس از جنگ جهانى دوم اين‌گونه اثر مى‌گذاشتند. با اين شيوه نيز آن سرمشق‌هاى بنيادى (Grundmuster) سطح زندگى به‌طور مداوم و روزافزون توسط مراحل جديدى جانشى شده‌اند که در آنها از سال ۱۹۸۰ به‌هيچ‌وجه آهنگ رشد مثبتى در مصرف واقعى آنها ملاحظه نشده بود.

جدول تجهيز بودجه‌هاى مصرفى بخش خصوصى با کالاهاى طويل‌المصرف (استعمالى) آلمان

نام و نوع کالاى
طويل‌المصرف (استعمالى)
  مصرف خانواده‌هاى
دو نفره بازنشسته و
مستمرى‌بگير اجتماعى
  مصرف خانواده‌هاى
چهارنفره کارگرى با
درآمد متوسطه
  مصرف خانواده‌هاى
چهارنفره کارمندان
و دارندگان درآمد بالا
  به درصد براى همه
مصرف‌کنندگان
  ۱۹۶۵   ۱۹۷۵   ۱۹۸۸   ۱۹۶۵   ۱۹۷۵   ۱۹۸۸   ۱۹۶۵ ۱۹۷۵   ۱۹۸۸
ماشين‌سوارى شخصى   ۱/۵   ۵/۷ ۴۰/۳   ۳۰/۲ ۷۴/۳   ۹۷/۲   ۷۶/۴ ۹۲/۳   ۹۸/۶
خودروهاى اتاق‌دار براى خواب   ۰   ۰   ۱/۳   ۰   ۲/۶   ۴/۳   ۰   ۴/۵   ۶/۷
انواع موتورسيکلت و دوچرخه   ۰   ۸/۳ ۱/۹   ۳/۷ ۷/۷   ۸/۱   ۱/۴ ۶   ۴/۵
تلفن   ۲/۹   ۲۷/۴   ۹۵   ۸/۳   ۴۶/۸   ۹۷/۵   ۶۶/۲   ۹۰/۲   ۹۹/۵
تلويزيون رنگى   ۰   ۱۷/۸ ۹۲/۵   ۰ ۲۹/۳   ۹۴/۱   ۰ ۳۱/۶   ۹۳/۸
ويدئو - ضبط   ۰   ۰   ۹/۴   ۰   ۰   ۴۴   ۰   ۰   ۲۹/۹
راديو   ۸۳/۱   ۸۷/۳ ۸۴/۹   ۹۲/۲ ۹۳/۶   ۷۸/۴   ۹۱/۶ ۹۶/۷   ۸۸/۸
راديو و استريو   ۰   ۰   ۲۸/۳   ۰   ۰   ۴۷/۳   ۰   ۰   ۶۱/۵
استريو و ضبط   ۰   ۰ ۱۵/۷   ۰ ۰   ۶۲/۸   ۰ ۰   ۵۷
گرامافون   ۱۹/۶   ۱۵/۹   ۳۴   ۳۸/۲   ۶۵/۸   ۴۴   ۵۵/۹   ۷۸/۷   ۶۱/۵
ضبط صوت   ۱/۵   ۱۲/۷ ۰   ۱۴/۴ ۵۷/۸   ۰   ۲۵/۳ ۶۰/۵   ۰
کاست ضبط   ۰   ۰   ۳۶/۵   ۰   ۰   ۷۲/۵   ۰   ۰   ۸۱/۹
دوربين عکاسى   ۱۹/۹   ۳۱/۲ ۶۹/۸   ۷۷/۹ ۹۵/۶   ۹۹/۷   ۹۶/۶ ۹۷/۴   ۹۹/۳
دوربين فيلمبردارى   ۰   ۰/۶   ۹/۴   ۲/۹   ۱۶/۷   ۲۲/۴   ۱۱/۲   ۲۶/۳   ۳۸/۲
دوربين فيلمبردارى
و پروژکتور
  ۰/۷   ۰/۶ ۱۰/۷   ۴/۶ ۱۷   ۲۲/۱   ۱۱/۲ ۲۲/۵   ۳۴/۹
پروژکتور براى اسلايد   ۲/۲   ۱/۹   ۱۷/۶   ۱۶/۴   ۳۸/۳   ۴۵/۳   ۳۲/۹   ۶۳/۲   ۶۱/۸
ماشين تحرير   ۰   ۲۷/۴ ۵۲/۸   ۰ ۵۱/۹   ۷۴/۶   ۰ ۶۷   ۸۹/۱
يخچال   ۳۳/۱   ۹۲/۴   ۸۰/۵   ۸۵/۶   ۹۸/۷   ۸۱/۷   ۹۶/۶   ۹۷/۸   ۸۲/۲
يخچال انبارى   ۰   ۱۵/۳ ۴۹/۱   ۲ ۵۲/۳   ۷۷/۱   ۲/۵ ۵۸/۹   ۷۸/۹
يخچال فريزر   ۰   ۰   ۲۳/۳   ۰   ۰   ۲۴/۲   ۰   ۰   ۲۸/۷
ماشين لباسشوئى ساده   ۰   ۰/۶ ۷/۵   ۱/۱ ۹/۵   ۵۳/۲   ۲/۵ ۳۹/۵   ۸۴/۶
کباب‌پز برقى   ۰/۷   ۱۵/۹   ۳۸/۴   ۴   ۲۹/۸   ۴۶/۶   ۱۲/۹   ۳۲/۸   ۴۵/۴
چرخ خياطى   ۲/۲   ۲۱/۷ ۴۷/۲   ۲۵/۹ ۶۲/۷   ۷۷/۹   ۴۳/۳ ۷۴/۶   ۷۹/۶
اتو   ۱/۵   ۳/۸   ۱۰/۷   ۳/۷   ۱۵/۹   ۱۵/۳   ۱۰/۱   ۲۱/۳   ۲۱/۹
ماشين لباسشوئى تمام اتوماتيک   ۱/۵   ۳۰/۶ ۸۸/۲   ۱۹/۸ ۵۷/۶   ۹۹   ۴۲/۴ ۶۰   ۹۷/۴
جاروبرقى   ۶۰/۳   ۹۲/۴   ۹۶/۲   ۹۰/۲   ۹۷/۹   ۹۹/۵   ۹۶/۱   ۹۸/۸   ۹۹/۳
کارگاه صنعتى خانگى
(جوشکاري، نجارى و ...)
  ۰   ۶/۴ ۲۴/۵   ۰ ۳۲/۶   ۵۸   ۰ ۴۶/۴   ۷۲/۲


منبع: انستيتوى اقتصاد آلمان، ۱۹۹۰