در حالى‌که تمام رشته‌هاى اصلى روانشناسى تجربى در قلمرو فيزيولوژى در نيمه اول قرن نوزدهم قرار داشت، ليکن در اين زمان دو کشف مهم براى روانشناسى از ديگر رشته‌هاى دانش نشأت گرفت. يکى معادله شخصى (Personal Equation) بود که توسط منجمان صورت گرفت. ديگرى هيپنوتيزم بود که بررسى اوليه آن در عمل شامل آغاز روانشناسى آزمايشگاهى انگيزش بود.