بين سال‌هاى ۱۸۰۰ تا ۱۸۵۰ جمعاً نه حرکت مهم و آشکار در روانشناسى رخ داد که همهٔ آنها، به استثناء دو تا، به نسبت مساوى هم به تاريخ فيزيولوژى و هم به تاريخ روانشناسى مربوط مى‌شوند.


اعصاب حسى و حرکتي: آيا اين دو عصب متفاوت هستند؟ گالن گفته بود که با يکديگر فرق دارند، ليکن عقيده رايج اين بود که آنها فقط انتقال‌دهندهٔ منفعل ارواح حيوانى هستند. نظريهٔ عمل انعکاسى (بازتاب) در آن زمان بدين معنى بود که ارواح حيوانى از اعضاء حسى به‌وسيله يک عصب مى‌گذرند و به‌وسيلهٔ اعصاب ديگر به عضلات منعکس مى‌شوند.


در سال ۱۸۱۱ سرچارلز بل کشف کرد که رشته‌هاى حسى يک عصب مخلوط، وارد يک رشتهٔ عصبى در عقب نخاع مى‌شود، در حالى‌که بافت‌هاى حرکتى همان عصب از عقب بيرون مى‌آيند و وارد يک رشتهٔ عصبى در جلو مى‌شوند. او اين کشف را به‌طور خصوصى منتشر کرد.


ماژندى همين کشف را در سال ۱۸۲۲ کرد، بدون اينکه از کار بل اطلاعى داشته باشد و همين، سبب کشمکش ميان آنها شد که کدام‌يک زودتر اين کشف را کرده‌اند. نتيجهٔ اين کشف دو قسمت شدن فيزيولوژى اعصاب بود. يک بخش از آن به مطالعهٔ فعاليت‌هاى حسى و بخش ديگر به مطالعهٔ فعاليت‌هاى حرکتى تخصيص يافت.