روانشناسى انگليسى از لاک، به برکلي، هيوم و هارتلى و آنگاه در قرن نوزدهم پس از مدتى هنگامى که مکتب اسکاتلندى (Scottish School) استقرار يافت، به جيمز ميل و پسر وى جان استوارت ميل و بين انتقال يافت.