گفتگو

گفتگو براساس اهداف رفتارى و به تفکيک سن عبارتند از:


۳-۴ ساله‌ها:

بايد بتواند عقيده خود را در قالب کلمات، عبارات و يا جملات کوتاه و ساده بيان کند.


۴-۵ ساله‌ها:

بايد بتواند در قالب جملات کامل درباره يک عقيده، تجربه و يا شيء صحبت کند.


۵-۶ ساله‌ها:

- بايد بتواند بطور معنى‌دار و روشنى در گفتگوهاى گروهى شرکت کند.


- بايد بتواند جملات پيچيده را همراه با حروف اضافه مورد استفاده قرار دهد؛ مثل و، اگر، سپس و غيره.

قصه و داستان‌گويى

براساس اهداف رفتارى و به تفکيک سن عبارتست از:


۳-۴ ساله‌ها:

بايد بتوانند پاسخ‌هاى صحيحى را به سؤالات ساده معلم در هنگام نقل قصه و يا داستان بدهند. پاسخ‌ها ممکن است به صورت عبارات يا جملات ساده باشند.


۴-۵ ساله‌ها:

بايد بتوانند نکات اساسى قصه و داستان و نيز وقايع را در توالى درست بيان کنند.


۵-۶ ساله‌ها:

بايد بتوانند قصه و داستان را با جزئيات نسبتاً کامل و در توالى درست بطور فردى نقل کنند.

بازى‌هاى نمايشى و عروسکى

نمايش‌ها و بازى‌هاى عروسکى پيش کودکان براساس سن و اهداف رفتارى عبارتند از:


۳-۴ ساله‌ها:

- بايد بتوانند قيافه‌ها و يا اشعار ساده‌اى را با بيان نمايشى مناسب از حفظ بخوانند.


- بايد بتوانند يک گفتگوى ترتيب داده شده از سوى معمل را با اعمال مناسب، همراه با اجراى نمايشى يک داستان و يا با استفاده از عروسک‌ها تکرار کنند.


۴-۵ ساله‌ها:

- بايد بتوانند قافيه و اشعار ساده‌اى را با بيان نمايشى مناسب از حفظ بخوانند.


- بايد بتوانند قسمتى از يک گفتگو را در حين اجراى نمايشى يک داستان يا با استفاده از عروسک‌ها به کمک معلم انجام دهند.


۵-۶ ساله‌ها:

- بايد بتوانند قافيه و يا اشعار ساده‌اى را با بيان نمايشى مناسب از حفظ بخوانند.


- بايد بتوانند قسمت اعظم يک گفتگو را بطور مستقل با اجراى نمايشى مناسب داستان يا با استفاده از عروسک‌ها انجام دهند.

تصويرخوانى

بين کودکان براساس سن و اهداف رفتارى عبارتند از:


۳-۴ ساله‌ها:

بايد بتوانند هر فعاليت موجود در تصاوير و صحنه‌هاى تصويرى آشنا را شناسايى کنند، نام ببرند و توصيف کنند.


۴-۵ ساله‌ها:

بايد بتوانند شخصيت‌ها، اشيا و تجربه‌هاى نشان داده شده در تصاوير را به شکل ساده و با جمله‌هاى کوتاه توصيف کنند.


۵-۶ ساله‌ها:

بايد بتوانند موضوع تصوير ( در صورت مبهم نبودن ) را مشخص کنند و نه تنها عبارت‌هاى توصيفى بسازند، بلکه از تخيل خود براى خلق داستان و يا فهم تجربه غير آشکار و گنگ در تصوير استفاده کنند.

ابراز به روش خلاق

براساس سن و اهداف رفتارى عبارتست از:


۴-۵ ساله‌ها:

- بايد بتوانند جمله‌هايى را با استفاده از کلمات گفته شده که براى آنها آشناست، مثل آب، توپ بسازند.


- بايد بتوانند در يک موقعيت گروهى از نظر فکرى و گفتن کلمات کمک کنند و داستانى را خلق کنند. اين کار بايد با کمک و تشويق معلم صورت گيرد.


- بايد بتوانند کلماتى را در رابطه با يک کلمه محرک که برايشان آشناست، بيان کنند.


۵-۶ ساله‌ها:

- بايد بتوانند جمله‌هايى را با استفاده از کلمه‌هاى پيچيده‌تر و يا دشوارتر بيان کنند؛ براى مثال ساعت، جاده و غيره.


- بايد بتوانند از نظر فکرى و بيان کلمات در خلق يک داستان و از طريق بسط عقايد معنى‌دار در قالب جمله‌ها، کمک کنند.


- بايد بتوانند کلمات بيشترى را در رابطه با يک کلمه محرک که برايشان آشناست، بيان کنند.