يکى از رشته‌هاى علوم پزشکى که با ارائه خدمات خود در رفع کمبودها در زمينه بهداشت و درمان بيمارى‌هاى دهان و دندان در دنياى امروز از اهميت فراوانى برخوردار است علم دندانپزشکى است. با توجه به توسعه فرهنگ بهداشتى در جامعه و اهمّيت بهداشت دهان و دندان و جلوگيرى از پوسيدگى و ساير بيمارى‌هاى دندان، مردم جوامع مختلف برخلاف گذشته اهمّيت بيشترى را براى سلامتى دهان و دندان خود قائل هستند و همين امر موجب توجه بيشتر به اين رشته پزشکى شده است وجوه مشترک علمى وسيعى که اين رشته با رشته پزشکى دارد دندانپزشک را مهارت مى‌دهد تا با شناخت همه جانبه ساختمان بدن و فيزيوپاتولوژى آن خدمات و درمان‌هاى لازم را در راستاى تخصصى خود ارائه دهد.