علوم سياسى به مطالعه و بررسى پديده‌هاى سياسي، اشکال مختلف دولت و حکومت کشورها، سازمان‌هاى بين‌المللي، عدل پيدايش آنها و روابط ميان آنها مى‌پردازد. به‌ويژه با تعدد کشورها و حکومت‌ها و پيدايش سازمان‌هاى بين‌المللي، مجامع، اتحاديه‌ها و ساير پديده‌هاى سياسى و روابط بين آنها علوم سياسى از اهميت گسترده‌اى برخوردار است هم‌چنين در علوم و روابط سياسى چگونگى ارتباطات سياسى و حقوق و وظايف کشورها و روابط متقابل آنها با يکديگر از اهميت فراوانى برخوردار است مهم‌ترين شاخه‌هاى علوم سياسى عبارتند از: علوم سياسي، روابط بين‌الملل، امنيت ملى مطالعات متعلقه‌اي، ديپلماسى و سازمان‌هاى بين‌المللى.