علم حسابدارى با تمدن و بشريت همزاد است و به اندازه تمدن بشرى قدمت دارد و همپا و همراه با ساير دانش‌هاى فني، در گذر زمان، در پاسخ به نيازهاى فزاينده و گوناگون بشري، رشد و تکامل يافته و به‌صورت ابزارى کارآمد در خدمت پيشرفت و توسعه اقتصادى - اجتماعى جوامع مختلف قرار گرفته است در تعريف علم حسابدارى مى‌گويند حسابدارى عبارت از مجموعه قواعد و روش‌هائى است که با بکارگيرى آنها، اطلاعات مالى و اقتصادى يک مؤسسه گردآوري، طبقه‌بندى و شکل گزارش‌هاى حسابدارى تلخيص مى‌شود و براى تصميم‌گيرى در اختيار اشخاص ذى‌علاقه يا ذى‌نفع قرار مى‌گيرد.