منظور از ماشين معناى عام آن است و مى‌تواند يک کامپيوتر باشد، يا ماشينى در يک کارگاه، کارخانه يا آزمايشگاه و امثال آن. اين متن بايد حاوى اطلاعات زير باشد:


- بيان مختصر تاريخچه طراحى و ساخت ماشين.


- اشاره‌اى به ماشين‌هاى مشابه ديگر.


- شرح کامل ماشين. اگر ماشين پيچيده باشد، قبل از ورود به جزئيات، حتماً کليات مربوط به آن بايد ذکر شود. براى بيان جزئيات بايد بصورت ساختمند و مبتنى بر يک نظم منطقى عمل کرد که خواهيم ديد.


- شرح مبانى و مفاهيم نظرى مربوط به ماشين ( به اجمال ).


- شرح کامل عمليات ماشين.


- شرح نحوه تماس انسان با آن ( دستور کار با ماشين).


- بيان موارد استفاده از ماشين و محدوديت‌هاى آن.


- بيان احتياطات و ملاحظات که بايد در حين استفاده از ماشين رعايت کرد.


- اشاره به شرکت سازنده، نحوه سفارش خريد و حدود قيمت ... ( در صورت وجود اطلاعات ).


و اما نظم منطقى مى‌تواند:


- براساس ترتيب فعال شدن بخش‌هاى ماشين باشد هنگامى که بکار مى‌افتد، به عبارت ديگر، ابتدا آن بخش از ماشين که زودتر فعال مى‌شود، تشريح مى‌گردد و سپس بخش بعدي. در واقع اين نظم منطقى مبتنى است بر کرونولوژى فعاليت اجزاء مختلف ماشين.


- براساس اهميت اجزاء باشد. هرچند عملکرد کل ماشين بستگى به عملکرد همه اجزاء آن دارد، ولى بعضى از اجزاء ممکن است از سايرين مهم‌تر باشند.


- براساس ترتيب قرارگرفتن اجزا در پيکربندى ماشين باشد، مثلاً از بيرونى‌ترين قطعه شروع به تشريح مى‌کنيم تا درونى‌ترين، يا از بالاترين جزء تا پايين‌ترين و يا در نظاره به ماشين از چپ به راست و يا از راست به چپ ....