کاتالوگ متنى است تا حدودى فنى و گاه تجارى که در نهايت سادگى و اختصار بمنظور معرفى يک توليد تهيه مى‌شود. در اين متن، به شرح جنبه‌هاى مختلف توليد به تفصيل پرداخته نمى‌شود. نکاتى که در چنين متنى بايد درج شوند، عبارتند از:


- توضيح مختصر توليد


- بيان جنبه‌ها و ويژگى‌هاى آن به اجمال


- داده‌هاى لازم در مورد ابعاد


- محدوديت‌ها، قابليت‌ها و کاربردهاى توليد


- قيمت در صورت امکان


- نحوه کار توليد و چگونگى استفاده از آن


- توضيحاتى در مورد نحوه درخواست توليد


- نشانى و مشخصات سازمان عرضه‌کننده


معمولاً اين متن حاوى شکل‌ها و جدول‌هايى است که خواننده در شناخت سريع‌تر و واضح‌تر توليد کمک مى‌کند. از بکارگيرى فرمول‌ها و درج مطالب نظرى در اين متن اجتناب مى‌شود.