اين نوشتارهاى ممکن است در سطوح مختلف هرم مديريتى و به ويژه اجرايى نوشته شوند و يا مورد استفاده قرار گيرند و انواع آن عبارتند از: