در درخت ذيل بعد برخى گونه‌هاى رايج‌تر نوشتار غير دانشگاهى نشان داده شده است: