صورت الف:صورت ب:


صورت ج:


مى‌بينيم که در صورت‌هاى الف و ب، اسم استاد راهنما و اعضاء هيئت داوران در صفحه عنوان و روى جلد درج نمى‌شود. اين نام‌ها در همان برگ تأييد داوران پايان‌نامه يا دانشنامه آورده مى‌شوند. اما بنظر مى‌رسد که اين صورت‌هاى ساده‌تر چندان موردپسند نباشد! و معمولاً حداقل اسم استاد راهنما قيد مى‌شود.


گاه ديده مى‌شود که نام و آرم دانشگاه را در بالاى روى جلد و صفحه عنوان درج مى‌کنند. ما چنين توصيه نمى‌کنيم، زيرا بنظر مى‌رسد که اعتبار علمى يک دانشگاه قبل از هرچيز به اعتبار علمى گروه‌هاى آموزشى و پژوهشى آن باشد و بهتر است هميشه ابتدا نام گروه آموزشي، سپس نام دانشکده و در پى آن نام دانشگاه آورده شود.


توصيه ما اين است که روى جلد و صفحه عنوان حتى‌الامکان ساده‌تر و به دور از تکلّف و تبليغ و ... باشد. از اين رو طرح الف بهتر است.

گزارش آزمايشگاه

در گزارش آزمايشگاه، داده‌ها، روش‌ها، يافته‌هاى آزمايشگاهى درج مى‌شوند و البته با کتابچه راهنماى آزمايش فرق دارد. اين گزارش در واقع سند انجام کار آزمايشگاهى است. بنابراين بايد دقيق، صريح، روان و ساختمند باشد. براى تأمين ساختمندى اين گزارش، بايد اجزاء آن براساس يک روال منطقى در پى هم آورده شوند.


اجزاء گزارش آزمايشگاه عبارتند از:


- عنوان گزارش


- شماره آزمايش - شماره قسمت ( يک آزمايش ممن است در چند قسمت انجام شود)


- تاريخ و ساعت


- محل ( نام آزمايشگاه...)


- موضوع آزمايش


- نام درس


- دستگاه‌هاى مورد استفاده


- چارچوب نظرى آزمايش به اجمال


- داده‌ها: در شکل جدولى


- روش (هاى ) بکار رفته در انجام آزمايش


- شرح ديده‌ها


- جدول‌ها و نمودارهاى خواسته شده


- نتيجه‌گيرى به کمک عباراتى کوتاه و دقيق


- پاسخ به پرسش‌ها


- پيوست‌ها ( در صورت وجود)


- نام و نام‌خانوادگى آزمايش‌کننده


- امضاء


براى تأمين ساختمندى و روال منطقي، توصيه مى‌شود اين گزارش در يک فرم خاص نوشته شود. در اينجا فرمى براى اين منظور پيشنهاد مى‌شود.


فرم گزارش آزمایشگاه
.................. : شماره آزمایش
.................. : شماره قسمت
.................. : تاریخ انجام
.................. : ساعت
۱نوان گزارش
۲حل: آزمایشگاه ..................
       ۳- موضوع : ...............         ۴- آزمايش درس : ...............
۵- دستگاههاى مورد استفاده: ۶- قطعات لازم:
۷- چارچوب نظرى:
۸- داده ها(ترجيحا به صورت جدول):
۹- روش:
۱۰- شرح ديده ها:
۱۱- جدول و نمودارهاى خواسته شده در دفترچه راهنماى آزمايش (نمودارها در کاغذهاى ويژه رسم شود):
۱۲- نتايج اصلى:
۱۳- پاسخ به پرسشهاى کتابچه راهنما:
  نام و نام خانوادگى آزمايشگر :
  امضاء :