اجزاء و ساختار گزارش کارآموزى عبارتند از:


- جلد


- صفحه سفيد


- صفحه عنوان (طبق طرح)


- [صفحه رعايت شئون فرهنگي] (و يا در بالاى پيش‌گفتار)


- پيش‌گفتار


- صفحه‌هاى فهرست مطالب


- صفحه‌هاى فهرست شکل‌ها و جدول‌ها


- چکيده


- معرفى محل کارآموزى (ترجيحاً همراه با چارت تشکيلاتي) (در يک يا و صفحه)


- معرفى بستره کارآموزى (بستره کارآموزي، پروژه‌اى است که در متن آن کارآموزى انجام مى‌شود، مثل پروژه توليدي، پروژه طراحي، ساخت و ...) + معرفى موضوع کارآموزى (هر يک در حد يک صفحه)


- متن اصلى (شامل بخش‌هايى از جمله بخش مقدمه ورود به مطالب)


- نتيجه‌گيرى


- خلاصه


- [پيشنهادات و انتقادات]


- پيوست‌ها [در صورت وجود]


- فهرست منابع


- صفحه سفيد


- جلد


طرح صفحه عنوان گزارش کارآموزى و نيز محتواى روى جلد
طرح صفحه عنوان گزارش کارآموزى و نيز محتواى روى جلد

گزارش پروژه ، رساله  و تز

در برخى از رشته‌هاى علمى - فنى به‌ويژه رشته‌هاى مهندسى درسى به‌نام پروژه وجود دارد که به‌عنوان پروژه (رساله) پايان دوره در سطح کارشناسى (و يا کارشناسى ارشد) شناخته مى‌شود. در دوره کارشناسى ارشد معمولاً دانشجو بايد رساله‌اى تنظيم و تسليم کند با خصوصيّاتى که موردنظر اسناد رساله (يا پروژه) و هيئت داوران است. دانشجوى دوره دکترا هم طبعاً بايد دانش‌نامه يا تز بنويسد که گزارش چند سال مطالعه و پژوهيدن است.


اجزاء و ساختار گزارش پروژه دوره کارشناسى و رساله کارشناسى ارشد و دانشنامه دوره دکترا عبارتند از:


- جلد (مطالب صفحه عنوان، روى جلد نيز درج مى‌شود)


- صفحه سفيد


- صفحه عنوان (طبق طرح)


- [صفحه رعايت شئون فرهنگي] (و يا در بالاى پيش‌گفتار)


- پيش‌گفتار


- [تقديم‌نامه] (مى‌تواند در پيش‌گفتار درج شود)


- [سپاس‌نامه] (مى‌تواند در پيش‌گفتار درج شود)


- صفحه (يا صفحات) فهرست مطالب


- صفحه (يا صفحات) فهرست‌ها شکل‌ها و جدول‌ها


- [اپى‌گراف: يک يا دو و نه بيشتر]


- چکيده


- بخش‌هاى متن اصلى (با شروع از بخش مقدمه)


- [خلاصه هر فصل مستقل در انتهاى همان فصل و ترجيحاً به فارسى و انگليسي]


- نتيجه‌گيرى ( ترجيحاً به فارسى و انگليسي)


- خلاصه کل مطلب ( ترجيحاً به فارسى و انگليسي)


- پيشنهادات: محورهاى مطالعه و گسترش بيشتر ( ترجيحاً به فارسى و انگليسي)


- پيوست‌ها


- فهرست منابع


- چکيده ( به انگليسي)


- صفحه عنوان ( به انگليسي)


- صفحه سفيد


در رساله کارشناسى ارشد و دانشنامهٔ دکترا برگ تأييد هم بايد وجود داشته باشد که معمولاً قبل از پيشگفتار، درج مى‌شود.


توصيه مى‌شود به ويژه در دانشنامهٔ دکترا همه اجزاء درون کروشه ( سليقه‌اي) هم گنجانيده شوند. صورت روى جلد و صفحه عنوان گزارش پروژه دوره کارشناسى ( يا رساله دوره کارشناسى ارشد) چنين است:توجه: صفحه عنوان و روى جلد رساله يا پايان‌نامه دوره کارشناسى ارشد کمى با اين صورت، تفاوت دارد.


صورت صفحه عنوان پروژه کارشناسى ( به انگليسي) چنين است:طرح روى جلد و نيز صفحه عنوان رساله يا پايان‌نامه دوره کارشناسى ارشد و دوره دکترا به چند طرز تنظيم مى‌شود. در اينجا سه صورت را ارائه مى‌کنيم.