منظور از نوشتار دانشگاهى بعضى و نه همه نوشتارهايى است که يک فرد در سطوح مختلف تحصيلات دانشگاهى تهيه و تنظيم مى‌کند، مثلاً کتاب و جزوه در اينجا موردنظر نيست.