نوشتپار در متون علمى - فني، نه بايد چنان موجز باشد که مانع انتقال ايده به خواننده شود و نه چنان مفصل که خسته‌کننده شود و خواننده احساس کند که توضيحات اضافى و نالازم خوانده است. بنابراين هر نوشتپار بايد کاملاً کنترل کمى شود؛ براى اين کار روش زير توصيه مى‌شود:


- شمارش کلمات هر جمله از نوشتپار


- ايجاد تعادل نسبى در اندازه جملات و در صورت لزوم تقسيم جمله طولانى به دو جمله و برعکس.


- حذف کلمات و عبارات غيرلازم از هر جمله


- ايجاد تعادل نسبى در اندازه نوشتپارهاى پى‌ در پي


توجه داشته باشيم که کنترل کمى نوشتپار نبايد به دقت و اعتبار علمى - فنى آن لطمه وارد کند و يا ارتباط و انسجام بين نوشتپارهاى پى در پى را سست کند. و نيز اين کار نبايد روانى و سادگى متن را کاهش دهد.