کنترل کيفى را هم بايد نوشتپار به نوشتپار انجام داد. اين کنترل هم بايد از نظر محتوايى و هم از نظر صورى صورت پذيرد. براى اين کار، به جنبه‌هاى زير بايد به دقت توجه کرد:


- اعتبار و دقت علمى - فني


- وجود ارتباط معنايى و انسجام آنها بين نوشتپارهاى پى‌ در ‌پى


- منطق‌مندى و صحت استدلال‌ها


- انتخاب مناسب عنوان اصلى و عناوين داخلي


- رعايت ويژگى‌هاى سبک و زبان متن علمى - فني


- انتخاب درست و بجاى کلمات


- وجود مقدمه مناسب


- رعايت آيين‌نگارش


- استفاده درست و بجا از علائم سجاوندي


- نوشتن درست ارقام و اعداد


- درج درست پانوشت‌ها و شماره‌هاى ارجاع دهنده


- انتخاب معادل اصطلاحات بيگانه و نوشتن صحيح املاى آنها


- درج صحيح نوشتپار در صفحه (رعايت فاصله‌ها از دو کران کاغذ)


- درج صحيح نوشتپار منقول


- وضوح شکل‌ها و جدول‌ها (که معمولاً بين نوشتپارها درج مى‌شوند)


- انتخاب محل مناسب براى درج شکل‌ها و جدول‌ها


- مناسب بودن رسم‌الخط (و در صورت لزوم رعايت تنوع در رسم‌الخط)


- نوشتن درست‌ فرمول‌ها، واحدها، مقياس‌ها، کوته‌نوشت‌ها


- رعايت حاشيه‌گذارى مناسب


- انتخاب رنگ‌‌(هاي) مناسب براى جوهر