در کتاب‌هاى آيين‌نگارش، معمولاً توصيه‌هايى براى نگارش بهتر مطرح مى‌شود. توجه به اين توصيه‌ها مى‌تواند باعث موفقيّت بيشتر در توليد متن شود. ما توصيه‌هاى زير را از يک کتاب (حسين نخعي، آيين‌نگارش، چاپ افق، تهران،۱۳۵۰، ص ۴۹) آيين نگارش نقل مى‌کنيم.


۱. دقت در انتخاب نوع کاغذ، رنگ جوهر، حاشيه‌گذارى مناسب، خوانانويسى و نقطه‌گذاري


۲. به‌گزينى واژه‌ها و دقت در انتخاب الفاظ


۳. درست‌نويسى واژه‌ها و پيروى از قواعد منطقى املاى فارسي


۴. پيروى از دستور زبان فارسى و پرهيز از استعمال کلمات و ترکيبات نادرست


۵. ساده‌نويسى و پرهيز از عبارت‌پردازى و فضل‌فروشي


۶. کوتاه‌نويسى و پرهيز از تفصيل‌هاى نابجا


۷. حقيقت‌نويسى و پيروى از منطق و استدلال


۸. دقّت در مقدّمه‌چينى و نتيجه‌گيري


۹. تيزبينى و باريک‌بيني


۱۰. تصحيح و وارسى نوشته و حکّ و اصلاح مکرر