ديديم که ارائه‌کننده در اساس چهار عملى اصلى انجام مى‌دهد:


- پيام‌انديشي


- پيام‌سازي


- پيام‌پيرايي


- پيام‌فرستي


حاصل انجام اين چهار عمل يک متن است که صورت، ساختار و محتواى مشخصى دارد. اکثر گونه‌هاى ارائه علمى - فنى (غير از گونه‌هاى خاص) داراى ساختار سه‌بخشى هستند:


- بخش آغازي


- بخش مياني


- بخش پاياني


آنچه که در اين سه بخش آورده مى‌شود، محتواى ارائه کتبى را تشکيل مى‌دهد که با صورت مشخصى ارائه مى‌گردد.


هر يک از اين سه بخش اجزايى دارد که در جاى خود خواهيم ديد. اما مهم‌ترين بخش، همان بخش ميانى يا متن اصلى است که بايد طى چند مرحله ان را توليد کرد که در ادامه خواهيم ديد.