محقق براى برنامه‌ريزى و شروع کار اتمام مصاحبه لازم است به بعضى نکات اجرايى توجه داشته باشد. اين نکات عبارتند از:


- از روايى يا پايايى ابزار سنجش و گردآورى اطلاعات مطمئن شود.


- شرايط مساوى را از هر حيث براى مصاحبه‌شوندگان رعايت نمايد.


- براى توجيه ابزار سنجش و نحوهٔ تکميل آن و نيز شيوه اجراى مصاحبه راهنماى ويژه‌اى تهيه و ضميمه کند تا مصاحبه‌گر از طريق مراجعه به آن پاسخ سؤالات و ابهامات احتمالى را بيابد.


- سعى کند از ابزارهاى کمکى نظير ضبط صوت و دوربين براى ثبت و نگهدارى اطلاعات استفاده کند؛ اما بايد قبل از شروع مصاحبه و بکارگيرى آنها، موضوع را با مصاحبه‌گر در ميان بگذارد و رضايت وى را جلب نمايد.


- همانند روش پرسشنامه‌اى بايد مصاحبه‌گران قبلاً در دورهٔ توجيهى شرکت نمايند و با مسائل گوناگون تحقيق و مصاحبه آشنا شوند. اين آموزش‌ها شامل آموزش نظرى و عملى هر دو خواهد بود تا بدين ترتيب مصاحبه‌کننده مهارت لازم را کسب نمايد.


- محقق بهتر است ابزار سنجش و گردآورى اطلاعات را به عبارتى کارت مصاحبه را قبلاً تست نمايد تا از روايى و پايايى آن اطمينان حاصل کند. اين امر کمک مى‌کند تا هم ابزار سنجش اصلاح شود و هم مصاحبه‌گران آموزش عملى لازم را ديده، مهارت بالاترى کسب نمايند. البته توصيه مى‌شود در تحقيق حتى‌المقدور از وجود مصاحبه‌گران مجرب استفاده شود.


- براى ورود به ميدان و صحنهٔ مصاحبه بايد پيش‌بينى‌هاى لازم صورت پذيرد: اولاً بايد با فرد مصاحبه‌شونده قبلاً هماهنگى لازم براى تعيين وقت بعمل آيد؛ ثانياً موافقت مقامات مسؤول جلب شود و نيز مکان اجراى مصاحبه قبلاً تعيين شده باشد؛ ثالثاً مصاحبه با رعايت ادب و احترام و روش‌هاى مورد علاقهٔ مصاحبه‌شونده آغاز شود.


- اگر مصاحبه را چند نفر انجام دهند، بايد سازمان اجرايى و هدايت‌کننده و نظارت‌کننده‌‌اى ايجاد شود تا بتواند بر کار مصاحبه‌گران نظارت نموده، مشکلات مسير اجراى آن را حل‌وفصل نمايد.