در الگوى حل مسأله، تنها معلم نيست که با تک‌تک شاگردان ارتباط برقرار مى‌کند، بلکه همه شاگردان با همديگر و نيز با معلم در ارتباط هستند. ارتباط دوجانبه است، گاهى بصورت فردى و گاهى بصورت جمعي. معلم عضوى از گروه است و برنامه‌ها و مفاهيم تحميل نمى‌شوند. شاگردان با اشتياق و علاقه با هم در جهت حل مسأله تلاش مى‌کنند و در صورت مواجهه با مشکل، از معلم کمک مى‌گيرند. نقش معلم نقش مشاور و راهنماست. در اين الگو، تازه‌ترين نظام کلاس‌دارى اجرا مى‌شود. چگونگى ارتباطات و جو کلاس در پيشرفت و رضايت‌خاطر معلم و شاگردان تأثير فراوانى دارد. ارتباط اعضاى کلاس با هم و با معلم بسيار عميق و بر اساس احترام و محبت متقابل است. آنان در اين ارتباطات متقابل، نگرش‌ها، ارزش‌ها، مهارت‌ها و دانش‌هاى جديد مى‌آموزند و اشکالات رفتارى خود را اصلاح مى‌کنند.