قبل از شروع بحث در اين باره لازم به تذکر است که هيچ‌يک از رسانه‌هاى آموزشى به‌تنهايى از عهدهٔ تمام خدمات بر نمى‌آيند بلکه هميشه تلفيق مناسبى از آنها مى‌تواند معلمان را در تدريس و فراگيران را در يادگيرى يارى نمايد.


و اما در رابطه با نقش مواد و وسايل در تدريس و يادگيرى مدت زمان مديدى است که محققان و دانشمندان تعليم و تربيت بر آن هستند تا از راه پژوهش و تحقيق نقش اين گونه مواد و تجهيزات مربوط به آنها را در امر آموزش آشکار کرده و در اختيار مربيان و مسؤولان امور آموزشى قرار دهند.


اين اصرار بيشتر از آن نظر براى آنها قابل اهميت است که اولاً معلمان تحت تأثير تقليد ناآگاهانه از رسانه‌هاى آموزشى استفاده نکرده، ثانياً مسؤولان، برنامه‌ريزان و به‌طورکلى تصميم‌گيرندگان امور آموزشى با توجه به نقش انکارناپذير آنها در راه تأمين اعتبار و تهيه اين گونه مواد و وسايل نه تنها خست بى‌مورد به‌خرج نداده بلکه در حد توان از يارى و مساعدت دريغ نورزند.


بر اساس بررسیها و مطالعات انجام شده نقش مواد و تجهیزات آموزشی را می توان به چهار روش مورد توجه قرار داد:


- ايجاد تفکر: اين‌گونه مواد و وسايل، اساس قابل لمسى را براى تفکر و ايجاد مفاهيم بوجود مى‌آورند.


- جلب توجه و علاقه: توجه و علاقهٔ فراگيران را جلب مى‌کنند.


- سرعت در يادگيرى: يادگيرى را سريع‌تر، مؤثرتر و پايدارتر مى‌کنند.


- فراهم کردن تجارب واقعى و عينى: تجارب واقعي، عينى و حقيقى را دراختيار فراگيران قرار مى‌دهند.