پوستر يک‌نظرى

پوستر يک‌نظرى را مى‌توان ورقه و يا تابلويى دانست که روى آن جمله‌اى نوشته شده است که با يک نظر قابل خواندن و درک است بدون آنکه نيازى به توضيح شفاهى در آن باشد.


به‌خاطر داشته باشيد که پوسترهاى يک‌نظرى نبايستى حاوى مطالب زيادى باشند. اينگونه پوسترها صرفاً بايستى ايده‌اى را درباره موضوعى که قبلاً تفهيم شده است يادآورى و مرور نمايند. در هر حالت، درک پوسترهاى يک‌نظرى نياز به هوش و معلومات خاصى نداشته و بيشتر ازطريق حواس صورت مى‌گيرد.


براى نصب پوسترهاى يک‌نظرى محل مناسبى را در کلاس درنظر بگيريد. چنانچه آنها را طورى نصب کنيد که قسمت پايين‌ پوستر به محاذات چشمان شاگردان باشد، براى همه شاگردان قابل رؤيت و استفاده است. سعى کنيد که ديوار محل نصب پوستر از وجود تصاوير، مطالب و عکس‌هاى ديگر خالى باشد زيرا چنانچه پوستر در محلى نصب شود که دوروبر آن چيزى وجود نداشته باشد تأثيرش در بيننده بيشتر است. توجه داشته باشيد که محل نصب پوستر تاريک نباشد و جهت تابش نور به‌سوى پوستر باشد نه به‌طرف بينندگان. معمولاً روشنايى روز نور کافى براى رؤيت پوستر را تأمين مى‌کند.

پوستر چندنظرى

پوسترهاى چندنظرى آن‌دسته از پوسترها هستند که خواندن آنها احتياج به قدرى صرف وقت دارد ولى در هر حال نيازى به توضيح شفاهى ندارند.


پوسترهاى چندنظرى براى جلب توجه، القاى ايده و تشويق بينندگان به انجام کار به‌خصوصى مورد استفاده قرار مى‌گيرند و مهم‌ترين اختلاف آنها به پوسترهاى يک‌نظرى صرف وقت بيشتر براى درک منظور منعکس ‌شده در آنها است. معمولاً پوسترهاى چندنظرى مطالب و تصاوير زيادى را درخود جاى مى‌دهند. اين تصاوير ممکن است حالت تسلسل و زنجيروارى را به خود گرفته و بيننده را براى خواندن مطالب و ارتباط بين تصاوير، مدتى در جلوى خود نگاهدارند به‌همين خاطر، محل نصب اينگونه پوسترها بايستى اماکنى باشند که توقف بينندگان را در آنجا ايجاب کنند.


حياط مدرسه در فصل‌هاى گرم و راهروها در فصول سرد محل مناسبى براى نصب پوسترهاى چندنظرى به‌شمار مى‌روند. سعى کنيد که نظر شاگردان خود را در مورد اينگونه پوسترها جويا شده و به اين ترتيب گذشته از اينکه زمينه را براى تبادل افکار آماده مى‌کنيد از نظرات آنان در تهيه پوسترهاى بعدى نيز استفاده کنيد.