خلاصه بودن

يک پوستر و يا چارت بايستى خلاصه باشد، بدين معنى که بشود درعرض چند ثانيه آن را قرائت کرد. بنابراين، حروف بکار رفته در اينگونه رسانه‌ها بايستى خوانا و درشت باشد، به‌طورى که از فاصله نسبتاً دور خوانده شوند. براى رعايت اين نکته سعى کنيد که مطلب خود را در يک جمله خلاصه کنيد، جمله‌اى که خواندن و درک آن آسان باشد. تاکنون هيچ قانون معين در مورد تعداد حروف مندرج در پوستر و يا چارت مشخص نشده است، معهذا عده‌اى عقيده دارند که تعداد کلمات پوسترها نبايستى از ۸ تجاوز کند. فراموش نکنيد که همانطورى که ذکر شد، تأثير يک مطلب مشخص بسيار زيادتر از يک موضوع کلى است. آنچه را که مى‌خواهيد، مستقيماً بيان کنيد.

سادگى

سادگى خود نوعى زيبايى است. پوسترها و چارت‌هاى خوب داراى نقوش و تصاوير زيادى نيستند و تنها شامل طرح‌هايى هستند که منظور و مقصود را بيان مى‌کنند. چنانچه داراى استعداد تهيه يک پوستر و يا چارت بى‌عيب و نقص نيستيم، محققاً قادر به تهيه انواع ساده آن هستيم.

بداعت

پوسترها و چارت‌ها بايستى بديع، جالب و نو باشند. اين بداعت شامل کليه جنبه‌هاى مربوط به تهيه آنها نظير کلمات و جملات، طرح‌ها و روابط بين عناصر تشکيل‌دهنده آنها مى‌شود. درمورد مطلب و يا نوشته پوستر، اولين جمله‌اى که به‌نظر شما مى‌رسد، يادداشت کرده، سپس به جرح و تعديل آن بپردازيد. سعى کنيد که زود احساس رضايت خاطر نکنيد، در موارد مکرر درباره جمله‌ خود فکر کرده و با ديگران نيز مشورت کنيد. به‌طور خلاصه، در فکر پيدا کردن چيزى باشيد که تا آن لحظه به ‌فکر کسى ديگرى نرسيده باشد.

طرح

پوسترها را مى‌توان تنها به يک نوشته و يا تيتر خلاصه کرد. اينگونه نوشته‌ها مدت زيادى در خاطر بينندگان باقى مى‌مانند اما برحسب عادت بيشتر نظر بينندگان به‌سوى نقاشى و طرح جلب مى‌گردد. بنابراين درصورت استفاده از طرح و نقاشى با بکارگيرى انواع حساب‌شده آنها مى‌توانيم به امکان تثبيت آنها در خاطره‌ها بيفزاييم. فراموش نکنيد که بين طرح و يا نقاشى پوستر و يا چارت شما با مطلب مندرج در آنها فاصله‌اى موجود نباشد، به‌عبارت ديگر هردوى آنها نمايانگر ايده واحدى باشند. درهنگام طرح و يا کشيدن تصاوير بايستى به ميزان آگاهى بينندگان به آنها توجه داشت و تصاويرى را ارائه داد که براى آنان سريعاً قابل درک باشد، بينندگان هميشه نسبت به تصاوير و مطالبى که به‌نحوى به زندگى تحصيلى و خانوادگى آنان مربوط مى‌شود، حساسيت نشان مى‌دهند.

تنظيم

نحوه قرار گرفتن قسمت‌هاى مختلف پوسترها و چارت‌ها از جمله تيترها و عناوين آنها از جمله متغيرهايى هستند که در ميزان تأثير بر بينندگان دخالت فراوان دارد. در هنگام تنظيم پوسترها و چارت‌ها، هرگز خود را مقيد به طرح يک‌باره و يک‌جاى آنها نکنيد. براى اين کار شما مى‌توانيد قسمت‌هاى مختلف آن را روى کاغذهاى مجزا نوشته و يا نقاشى کرده، سپس با جابجا کردن آنها بر روى کاغذ اصلي، طرح نهايى را جستجو کنيد و درباره آن تصميم بگيريد. استفاده و گرفتن ايده از پوسترهايى که قبلاً توسط ديگران تهيه و تنظيم شده است به‌ شما کمک شايان توجهى خواهد نمود.

رنگ‌ها

رنگ‌ها هميشه مبين ايده‌ها و احساسات بوده و هستند و چنانچه به‌طريق درستى مورد استفاده قرارگيرند مى‌توانند تأثير به‌سزايى را روى بيننده باقى بگذارند. اولين مسئله مهمى که در استفاده از رنگ بايستى مدنظر داشته باشيد اين است که هرگز از رنگها به‌عنوان تزئين استفاده نکنيد، اگرچه بهره‌گيرى از رنگ بالنفسه بر جنبه تزئينى پوستر و يا چارت شما خواهد افزود. رنگها حامل پيامند، در فرهنگ ما، رنگ قرمز نشانه تحرک و پويايي، رنگ سفيد علامت صلح و دوستى و رنگ سبز نشانه آرامش است. ديگر رنگ‌ها نيز به‌نوبه خود از فرهنگى نسبتاً معنى‌دار برخوردار مى‌باشند. خطوط نيز مثل رنگها داراى معناى خود هستند، کمااينکه خطوط افقى پايدارى و سکون را نشان مى‌دهند و خطوط مارپيچ حرکت را مى‌رسانند. همچنين درنظر داشته باشيد که استفاده از رنگها با عقايد مذهبى و ساير ارزش‌هاى فرهنگى و اجتماعى بينندگان مغايرت و تضادى نداشته باشد.


بعضى از متخصصان معتقدند که در تهيه پوسترها و چارت‌ها استفاده از دو رنگ کافى است و گاهى استفاده از چند رنگ نه‌تنها به هزينه تهيه رسانه شما مى‌افزايد بلکه درک پيام را نيز مشکل مى‌سازد. براى افزايش کارآيى و تأثير آنها، رنگ‌هاى متضاد و تند را درجوار هم قرار دهيد. فراموش نکنيد که سفيدى متن کاغذ اصلى خود رنگى است که مى‌تواند تأثير زيادى را دارا باشد. سعى کنيد که رنگهاى تيره را در روى زمينه‌هاى کم‌رنگ و رنگهاى روشن را روى زمينه‌هاى تيره بکار ببريد. تجربه نشان داده است که رنگ سياه روى زمينه زرد درخشندگى قابل توجهى را دارا است.