پوسترها براى انتقال صريح، روشن، جالب توجه، و ارزان‌قيمت اطلاعات بکار برده مى‌شوند. در تهيه پوسترها، هرچقدر پيام‌ها را ساده‌تر و مستقيم‌تر ارائه دهيم، تأثير آنها زيادتر و مؤثرتر است. بنابراين پوسترهايى که توسط هنرمندان و اشخاص حرفه‌اى تهيه مى‌شوند مهمتر و باارزش‌تر هستند.


پوسترها از هر نوعى که باشند بايستى داراى خصوصيات زير باشند:


۱. موجب جلب توجه فورى شوند,۲. شامل مطلب و موضوعى خاص باشند,۳. بيننده را به‌انجام کارى وادارند.