اينگونه تصاوير را مى‌توان در کليه سطوح آموزشى بکار گرفت. اينگونه عکس‌ها را مى‌توان براى معرفى موضوعات جديد، براى اصلاح اشتباهات و سوءتعبيرات، براى انتقال اطلاعات اساسي، و براى ارزشيابى از پيشرفت‌هاى شاگردان بکار برد. در اينجا ما راه‌هاى گوناگون استفاده از تصاوير کاغذى را که همراه با پيشنهاداتى براى تضمين حداکثر بهره‌گيرى شاگردان، مورد بررسى قرار مى‌دهيم که اين راه‌ها عبارتند از:

انتخاب عکس‌هاى معنى‌دار

در انتخاب عکس‌ها، مهارت و بصيرت معلمان نقش راهنما را بازى مى‌کند ولى فراموش نکنيم که اظهارنظر و عکس‌العمل شاگردان نسبت به عکس‌ها پايه‌هاى نهايى انتخاب و بهره‌بردارى از آنها به‌شمار مى‌رود.

محدود کردن کميت

چنانچه بايستى عکس‌ها يکايک مورد تماشا قرار گيرند، آنها را ازحيث تعداد محدود کنيد. نشان دادن همزمان چند عکس وقتى مناسب است که شاگردان بتوانند فرصت مشاهده و بررسى عکس‌ها و انتقال سريع آنها را از فردى به فرد ديگر داشته باشند و بتوانند ايده‌هاى مهم را گرفته، آنها را مقايسه کرده، تضادها را پيدا کرده، جزئيات را مرور کرده، و بالاخره از عکس‌ها به‌عنوان وسيله يادگيرى بهره‌گيرى نمايند.

استفاده از بيان

شاگردان زمانى از عکس‌ها مى‌آموزند که معانى و اعمال مندرج در آنها را استنباط کرده و از آنها برداشت درست داشته باشند. اين وظيفه معلمان است که درهنگام نشان‌دادن عکس‌ها از شاگردان سؤال کرده و پاسخ صحيح را دريافت کنند.

استفاده از عکس‌هاى تعبيردار و تفسيربرانگيز

عکس‌ها نه تنها مى‌توانند سؤال‌انگيز باشند، بلکه قادر هستند شاگردان را به تعبير و تفسيرهاى خلاق وا دارند. اگرچه تعبير و تفسير درمورد عکس‌هاى مربوط به امور فنى و صنعتى لزوم چندانى پيدا نمى‌کند، ولى حداقل مى‌توان از شاگردان خواست تا با رؤيت عکس‌هاى مختلف از مراحل يک فرآورده و يا مراحل کار يک موتور، دربارهٔ آنها صحبت کنند.

استفاده از تضاد، مقايسه و تداوم

از شاگردان خود بخواهيد که در عکس‌ها، تضادها را جستجو کنند؛ اختلافات ميان مردم، اشيا، مواد و شا شرايط را پيداکنند. از آنها بخواهيد تا نو را با کهنه، نزديک را با دور، معلوم را از مجهول مشخص کرده و مقايسه کنند. با استفاده از عکس‌هاى گوناگون، که هريک مرحله بخصوصى در تکامل و يا حادثه‌اى را مشخص مى‌کنند شاگردان را به استنباط تداوم واداريد.

استفاده به شيوه‌هاى گوناگون

با توجه به هدف ما و نتايجى که انتظار داريد، عکس‌ها را از طرق گوناگون مورد بهره‌گيرى قرار دهيد. به‌عنوان مثال، شما مى‌توانيد:


۱. آنها را در جلوى کلاس به‌نمايش گذارده و پس از طرح سؤالاتى درمورد آنها، آنها را در جعبه‌ها و يا جاهاى ديگرى که شاگردان قادر به دستيابى و مطالعه انفرادى آنها باشند قرار دهيد.


۲. آنها را در تهيه يک تابلوى نمايشى مورد استفاده قرار دهيد.


۳. آنها را ازطريق پروژکتور اوپک درمعرض ديد تماشاگران قراردهيد.