شرکت‌دادن شاگردان در انتخاب اينگونه تصاوير کار بسيار مطلوبى است، زيرا اظهارنظر آنان دربارهٔ عکس‌ها راهنماى خوبى براى استفاده آينده شما از آنهاست. چنانچه شما عنوان و يا موضوعى را براى عکس تهيه و هدف‌هاى خود را مشخص کنيد و از توانايى و علاقه شاگردان نيز آگاه باشيد، ممکن است پاسخ به سؤالات زير را از شاگردان خود انتظار داشته باشيد:


۱. آيا عکس‌ها براى موضوعى که تحت مطالعه ما است مهم هستند؟


۲. آيا آنها جالب، دقيق و جديد بوده و ازنظر فنى خوب تهيه شده‌اند؟


۳. آيا توجه را جلب مى‌کنند؟


۴. آيا آنها سؤالاتى را در ذهن بوجود مى‌آورند؟ آيا درمورد موضوع مورد مطالعه بحث‌انگيز هستند؟


اينگونه سؤالات به‌نسبت سن شاگردان ممکن است کم و زياد شده و يا تغيير يابند. تصاوير آموزشى تقريباً در هرجايى که ما هستيم قابل دستيابى هستند. تصاوير رايگان براى کارهاى کلاسى را مى‌توان از مجلات، روزنامه‌ها، کتاب‌ها، کاتالوگ‌ها، پوسترها و يا تبليغات تجارتى بدست آورد. يکى ديگر از منابع کسب اينگونه عکس‌ها منازل شاگردان است.