براى بيشتر شاگردان تماس با دنياى واقعى خارج از محيط زندگى آنها جز ازطريق عکس ميسّر نيست. به‌عنوان مثال اين حقيقت است که ميليون‌ها انسان هرگز اقيانوس آرام و يا اقيانوس‌هاى ديگر را جز ازطريق عکس نديده‌اند.


عکس‌ها را مى‌توان براى تقويت و ازدياد تأثير و يا به‌عنوان پايه‌اى براى معنى‌ بخشيدن به انتزاعات بکار گرفت. تجارب به ما نشان مى‌دهند که آموختن خواندن عکس‌ها درست نظير آموختن خواندن و نوشتن است. خواندن عکس‌ها مستلزم مهارت‌هايى است که ممکن است با تمرين اصلاح و يا تقويت شوند. بنابراين مهم است که ما خواندن عکس‌ها را جزئى از برنامه درسى شاگردان به‌شمار آوريم.


تاکنون انواع مختلفى از مهارت‌هاى خواندن عکس‌ها که مربوط به سواد ديدارى مى‌شوند تشخيص داده شده‌اند. در نگاه به يک عکس بخصوص اشخاص مختلف ممکن است:


۱. اشيا را تشخيص‌ داده و آنها را نام ببرند.


۲. جزئيات داخل عکس را دسته‌بندى کرده و آنها را شرح دهند.


۳. جزئيات مندرج در عکس را مورد بررسى قرار داده و اعمال و روابط افراد، اشيا و حوادث موجود در عکس را براى گذشته، حال و آينده مورد تعبير و تفسير قرار دهند.