براساس اصل جذب فلزات به طرف آهن‌ربا، تهيه و مورد استفاده قرار مى‌گيرند. و بيشتر مزايايى که درمورد تابلوهاى ماهوتى ذکر شد درمورد آنها نيز صادق است. از محدوديت‌هاى عمده کاربرد اينچنين تابلوها سنگينى آنها است. بعلاوه گُم‌ شدن و دشوارى تهيه مجدد آهن‌ربايى است که براى نگاهدارى تصاوير بر روى تابلو از آنها استفاده مى‌شود. اساس کار تابلوهاى مغناطيسى نظير تابلوهاى ماهوتيا است با اين تفاوت که در تهيه آنها به‌جاى پارچه از يک ورقه نازک آهن استفاده مى‌شود. در اينگونه تابلوها روى آهن را با يک ورقه از رنگ تيره که مى‌تواند همان رنگ تابلوهاى گچى باشد مى‌پوشانند.


براى آماده‌کردن تصاوير، قطعات آهن‌ربا را مستقيماً به پشت تصوير بچسبانيد. براى اين کار مى‌توانيد از چسب و يا نوارچسب استفاده کنيد. بديهى است که آهن‌ربا که قبلاً در پشت تصوير و يا نوشته نصب شده است، به صفحه فلزى که همان تابلوى مغناطيسى است خواهد چسبيد.


نگهدارى تصاوير و نوشته‌هاى تابلوهاى مغناطيسى به قدرى سليقه و مراقبت نياز دارد. اينگونه تصوير بايستى با کمال دقت و بدون آن که گوشه‌هايشان پاره شود و يا برگردد نگهدارى شوند. براى حفظ اينگونه تصاوير پاکت‌هاى بزرگ و يا کيسه‌هاى نايلونى مناسب هستند.


زمينه تابلوهاى مغناطيسى مى‌توانند کاغذ و يا پارچه نازکى باشد که براى مطالب موردنظر شما مناسب است؛ کاغذ و يا پارچه موردنظر مانع از چسبيدن آهن‌ربا به صفحه فلزى نخواهد شد.


در استفاده از تابلوهاى مغناطيسى اشياى سه‌بعدى کوچک را نيز مى‌توان به‌کار برد. مسلماً نوارهاى مغناطيسى چنانچه موجود باشد مى‌توانند کار آهن‌رباى پشت تصوير و اشياى حقيقى را انحام دهند.