از انواع جديد تابلوهاى آموزشى هستند که چنانچه درست ساخته شده و مورد استفاده قرارگيرند، ارزش آموزشى آنان قابل توجه خواهد بود. در ساختمان اينگونه تابلوها مى‌توان از چوب، فلزات و يا مواد مشابه ديگر استفاده کرده و به‌کمک مقدارى سيم، يک لامپ کوچک چراغ‌قوه و يا زنگ‌اخبار تابلوى ارزشمندى را تهيه کرد. در اينگونه تابلوها معمولاً تعدادى سؤال را که مى‌توانند روى کارت‌هاى قابل تعويض نوشته شوند در يک طرف تابلو قرارداده و پاسخ‌هاى مربوط به آنها را به‌طور منظم در طرف ديگر تابلو مى‌گذاريم. سپس دو قطعه سيم انتخاب ‌کرده، سر يکى از آنها را به قسمت سؤالات و سر ديگرى را به قسمت پاسخ‌ها وصل کرده و دوسر هردو را آزاد مى‌گذاريم. در پشت تابلو در سؤال و پاسخ مربوط با سيم به يکديگر متصل مى‌شوند.


در استفاده از تابلوهاى الکتريکى شاگردان نياز کمترى به کمک معلمان خود داشته و خود مى‌تواند صحت و سقم پاسخ‌ها را حدس بزنند. اينگونه تابلوها در کليه مدارس خصوصاً در دروس جغرافيا، زيست‌شناسى و زبان کاربرد قابل توجهى دارند. اندازه معمولى تابلوهاى الکتريکى ۶۰ ٭ ۱۰۰ سانتيمتر است و هزينه تهيه آنها برخلاف تصور هنوز بسيار ارزان است. نيروى الکتريکى اين تابلوها ازطريق استفاده از باطرى‌هاى خشک چراغ‌قوه تأمين مى‌شود؛ درصورت تمايل مى‌توان با کمک ترانسفورمر از برق عادى شهر نيز براى بکارگيرى از آنها استفاده نمود.